Konkurs BPS Trader 2022

Uprzejmie informujemy, że Konkurs BPS Trader 2022 został rozstrzygnięty, a nagrody przyznane. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie w nim udziału, a laureatom gratulujemy zdobytych nagród, Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na konkursowe rachunki maklerskie nie później niż 22 lipca 2022 r. Nagrody niepieniężne (preferencyjne stawki prowizji) zostaną ustawione na rachunkach uczestników w dniu 21 lipca 2022 r.

Wykaz laureatów oraz przyznanych nagród znajduje się w zakładce Nagrody.

Konkurs polegał na uzyskaniu jak najwyższej stopy zwrotu ze środków zainwestowanych na konkursowym rachunku maklerskim

Czas trwania konkursu: 30 maja - 8 lipca 2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń: 23 maja - 17 czerwca 2022 r.

Nagroda główna: trzykrotność osiągniętego wyniku, nie mniej niż 3.000 zł, lecz nie więcej niż 30.000 zł

Inwestowanie na realnym rachunku, minimalna kwota wpłat 2.000 zł, maksymalna 20.000 zł

Dopuszczalne instrumenty do inwestowania: wyłącznie akcje wchodzące w skład WIG20

Dopuszczalny sposób składania zleceń: wyłącznie przez Internet (M@klernet lub M@klernet Mobile)

Opłaty i prowizje: zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji w zakresie rachunków podstawowych (tj. 0,16% min 3 zł), brak opłaty za prowadzenie rachunku do 30.09.2022 r.

 

Regulamin konkursu

Jak dokonać zgłoszenia

Nagrody

Informacje dodatkowe

Powody dyskwalifikacji z konkursu

Lista rankingowa

 

Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe dostępne są na stronie internetowej DM BPS: www.dmbps.pl w zakładce Regulacje i dokumenty/Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe.