Autoryzowany Doradca w ASO

Dom Maklerski Banku BPS S.A.   jest wpisany na:

 •   Listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect  oraz na
 •   Listę Autoryzowanych Doradców alternatywnego systemu obrotu  Catalyst, prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. świadczy Spółkom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oraz/lub wprowadzeniem emitowanych przez nie papierów wartościowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu następujące usługi:

 • Analiza Spółki i otoczenia rynkowego w którym Spółka funkcjonuje (due dilligence)
 • Opracowanie strategii pozyskania kapitału w zależności od potrzeb związanych z planem rozwoju Spółki
 • Analiza celowości wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect, platforma CATALYST)
 • Przeprowadzenie szkolenia dla osób zarządzających oraz nadzorujących Spółkę w zakresie tematyki związanej z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu
 • Opracowanie konstrukcji emisji papierów wartościowych
 • Opracowanie lub konsultacje procedur i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji papierów wartościowych
 • Doradzanie Spółce przy wdrażaniu i przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
 • Przygotowanie lub konsultacje zw. z przygotowaniem Dokumentu Ofertowego (oferta prywatna papierów wartościowych)
 • Przygotowanie lub konsultacje zw. z przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego (wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu w ASO)
 • Udział w sporządzaniu lub konsultacje zw. z przygotowaniem Prospektu Emisyjnego (oferta publiczna papierów wartościowych)
 • Przeprowadzenie oferty papierów wartościowych
 • Plasowanie emisji papierów wartościowych
 • Reprezentowanie Emitenta i przeprowadzenie procedur formalnych w KNF, KDPW i GPW (oferta publiczna i wprowadzenie do obrotu w ASO)
 • Reprezentowanie Emitenta i przeprowadzenie procedur formalnych w KDPW i GPW (wprowadzenie do obrotu w ASO)
 • Doradzanie Spółce w zakresie funkcjonowanie jej papierów wartościowych w ASO
 • Wspieranie Spółki w wypełnianiu obowiązków informacyjnych