Wycofanie środków

Środki z IKE i IKZE można wycofać w związku z nabyciem uprawnień „emerytalnych” (wtedy nazywamy to wypłatą) lub przed tym terminem (wtedy mówimy o zwrocie lub częściowym zwrocie)

Wypłata

W przypadku IKE, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. IKZE jest bardziej rygorystyczne – wymagane jest ukończone 65 lat (zarówno kobiety, jak i mężczyźni - bez względu na to czy już jesteśmy na emeryturze czy nie)

Konieczne jest także spełnienia jednego z warunków dodatkowych:

1. dokonanie wpłat na IKE lub IKZE, w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych,

2. dokonanie ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wypłata może być dokonana jednorazowo lub ratalnie. Złożenie dyspozycji wypłaty (jednorazowej bądź w ratach) powoduje, iż otwarcie kolejnego IKE lub IKZE, albo ponowne dokonywanie wpłat - nie będzie już możliwe.

Zwrot i częściowy zwrot

Jeśli sytuacja zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKE lub IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy to zrobić i dokonać tzw. „zwrotu” lub „częściowego zwrotu” (IKE) lub tylko „zwrotu” (IKZE). Dokonując zwrotu wycofujemy wszystkie środki zgromadzone na IKE, a w przypadku „częściowego zwrotu” – części posiadanych przez nas środków. Może się to odbywać tylko w formie pieniężnej. Częściowy zwrot może być dokonany tylko i wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat na IKE. Wykonanie częściowego zwrotu następuje w ciągu 30 dni, od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.

Jeśli zamierzamy dokonać zwrotu środków pochodzących z PPE, zwrot częściowy nie jest możliwy – wykonany zostanie zwrot wszystkich środków, a umowa o prowadzenie IKE ulegnie rozwiązaniu. W takim przypadku - otrzymamy zwrot wszystkich zgromadzonych na IKE środków (po ewentualnym potrąceniu podatku od zysków kapitałowych i po odprowadzeniu do ZUS kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej do PPE. W przypadku zwrotu, co jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy – dyspozycja powinna zostać wykonana przez upływem terminu wypowiedzenia umowy IKE.

W przypadku „zwrotu” środków z IKZE (z IKZE nie można dokonać „częściowego zwrotu”) zwrócona kwotę trzeba będzie doliczyć do podstawy opodatkowania za dany rok kalendarzowy. Dokonanie „zwrotu” jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.