Zakres inwestycji

Ustawa o IKE reguluje, iż instrumenty jakie możemy w praktyce nabywać na IKE lub IKZE to głównie instrumenty finansowe o małym lub niskim ryzyku - akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane, jednostki ETF i inne instrumenty finansowe, ale co ważne - notowane na GPW. Inwestować możemy zatem zarówno w obligacje skarbowe, jak też - korporacyjne i JST.

Cały rynek Catalyst i notowane tam obligacje Banków Spółdzielczych mogą być przedmiotem inwestycji na IKE i IKZE. Nie możemy natomiast w inwestować instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje.

Styl inwestowania zależy tylko od nas. Inwestować możemy agresywnie, stosując DAYTRADING i zawierać nawet wielokrotne transakcje odwrotne w ciągu jednego dnia. Możemy też zawierać transakcje sporadycznie - tylko co jakiś czas. Sposób zawierania transakcji na IKE i IKZE maklerskim jest taki sam, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Ograniczeniem jest to, iż zlecenia zakupu muszą być wyłącznie pełnopłatne (brak jest odroczenia płatności i możliwości korzystania z linii kredytowej).

KONTAKT