FATCA

Co to jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: USA) dotycząca ujawniania informacji przez instytucje finansowe o osobach fizycznych oraz podmiotach mających obowiązki podatkowe wobec USA z tytułu aktywów przechowywanych poza terytorium USA.

Blokada rachunku FATCA

Regulacja FATCA jest to Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.
Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego ustawą o wymienia informacji podatkowych z innymi państwami (UC17) w chwili obecnej ten projekt ustawy ma być procedowany przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń. Co ważne ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.
Pierwszy z nich to rachunki które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare) w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe. W odniesieniu do rachunków starych instytucje są upoważnione do żądania oświadczenia FATCA lub dokumentów potwierdzających status podatkowy klienta.
Drugi rodzaj to rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 1 grudnia 2015 r.(tzw. rachunki z okresu przejściowego) w ich przypadku klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia FATCA, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów. Instytucja finansowa w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązana do zablokowania rachunku finansowego co będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku zastosowania blokady rachunku, instytucja finansowa w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia jest zobowiązana do odblokowania rachunku.
Trzeci rodzaj to rachunki otwarte po 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.
Co ważne klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązującymi przepisami.
Zwrócić należy uwagę, że niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4.000.000 zł.
Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/KNF_FATCA_30112016_55036.pdf

FATCA w polskich przepisach

Instytucje finansowe działające w Polsce (w tym banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe) zostały zobowiązane do współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami podatkowymi w celu realizacji wymogów FATCA. Obowiązki te wynikają z następujących regulacji:

Obowiązki wynikające z FATCA

Polskie przepisy implementujące FATCA nakładają obowiązki zarówno na firmy inwestycyjne, jak i na klientów tych firm. Głównymi obowiązkami wynikającymi z FATCA dla firm inwestycyjnych są:

  • identyfikowanie wśród swoich klientów tzw. osób amerykańskich, które posiadają obowiązki podatkowe w USA
  • coroczne przekazywanie informacji o rachunkach tych osób amerykańskich do organu upoważnionego przez Ministra Finansów

Obowiązki wynikające z FATCA dla klientów sprowadzają się do przekazania informacji i dokumentów wymaganych do poprawnego określenia statusu FATCA klienta przez firmy inwestycyjne.


Kto musi złożyć oświadczenie o statusie FATCA

Zgodnie z ww. Ustawą wszystkie polskie instytucje finansowe mają obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie amerykańskiej rezydencji podatkowej (dalej: Oświadczenie
o statusie FATCA).

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy otworzyli rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny w Domu Maklerskim począwszy od 1 lipca 2014 r.


Dostarczenie Oświadczenia o statusie FATCA jest formalnie niezbędne. Jeżeli Dom Maklerski nie otrzyma Oświadczenia o statusie FATCA w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r., środki zgromadzone na rachunku Klienta zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu. Blokada będzie oznaczać brak możliwości dysponowania wszystkimi aktywami zgromadzonymi na rachunku do czasu złożenia ww. Oświadczenia.

Jak złożyć oświadczenie o statusie FATCA

  • Korespondencyjnie na adres: Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „FATCA”;
  • osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego, w Punktach Usług Maklerskich (PUM) lub w wybranych oddziałach Banku BPS S.A.;
  • elektronicznie w formie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax + 48 22 539 55 56

Oświadczenia o statusie FATCA do pobrania:

Oświadczenie o statusie Fatca_osoba fizyczna
Oświadczenie o statusie Fatca_osoba prawna


Informacja na temat zgodności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA, Dom Maklerski Banku BPS S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Służby Skarbowej USA pod następującym numerem GIIN: QA49CP.00001.ME.616. Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest firmą inwestycyjną raportującą status FATCA klienta.

Kontakt

W przypadku pytań proszę o kontakt z infolinią Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. pod numerem: 22 539 50 16.

Prosimy pamiętać, że Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Służby Skarbowej USA (w języku angielskim)