MiFID – Informacje ogólne

MiFID – Informacje ogólne

MiFID to skrót angielskiego zwrotu Markets In Financial Instruments Directive, oznaczającego Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującego Klientom firm inwestycyjnych, poprzez:

 • rzetelne, profesjonalne i uczciwe działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • przekazywanie Klientom pełnej, rzetelnej, niebudzącej wątpliwości oraz niewprowadzającej w błąd informacji,
 • zapewnienie poziomu usług odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom Klientów.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. (dalej: Dom Maklerski) w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo swoich klientów uprzejmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące świadczenia usług maklerskich określane jako „System MiFID” II lub „Pakiet MiFID II”, czyli przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Akty UE składające się na System MIFID:

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE („Dyrektywa MiFID II”);

2) Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych („Dyrektywa delegowana”);

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („Rozporządzenie MiFIR”);

4)  rozporządzenia delegowane oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) do Dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR, w tym m.in.:

 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym,
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi,
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów,

- razem zwane „Rozporządzeniami delegowanymi”

Najważniejsze zmiany dla Klientów Domu Maklerskiego wynikające z Pakietu MIFID II:

1)  nagrywanie przez Dom Maklerski rozmów telefonicznych oraz inne formy dokumentowania komunikacji z Klientem;

2)  prezentacja struktury, wysokości opłat, prowizji i innych kosztów ponoszonych przez Klienta w toku korzystania usług Domu Maklerskiego; przekazanie rocznego zestawienia wszelkich kosztów i opłat poniesionych w związku z nabyciem, zbyciem, przechowywaniem instrumentów finansowych;

3)  przekazywanie kwartalnego zestawienia aktywów Klienta przechowywanych przez Dom Maklerski;

4)  doprecyzowanie przepisów dotyczących wdrożonych rozwiązań i środków zapobiegania oraz zarządzania konfliktami interesów;

5)  doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Rozporządzenia MIFIR:

Dom Maklerski nie może świadczyć usług na rzecz podmiotów które nie posiadają kodu LEI, co dotyczy osób prawnych.

Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Rozporządzenia PRIIP:

Przekazanie Klientowi dokumentu zawierającego kluczowe informacje o instrumencie finansowym tzw."KID-u".

Przepisy Dyrektywy, Dyrektywy delegowanej i Rozporządzeń delegowanych będą zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze nowelizacji:

1)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.),

2)      ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1355), oraz w postaci aktów wykonawczych do ww. ustaw, w szczególności:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja  2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1111).

Dom Maklerski kierując się dążeniem do zapewnienia Klientom najwyższego poziomu ochrony ich działalności oraz jakości świadczonych usług maklerskich, a także działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, realizuje swoje obowiązki w trzech etapach, w szczególności poprzez:

1)     przed zawarciem umowy o świadczenie usług:

 • dostarczenie Klientowi informacji o instrumentach finansowych i usługach maklerskich,
 • dokonanie badania poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego,
 • dokonanie procesu klasyfikacji Klientów.

2)     w trakcie wykonywania umowy o świadczenie usług:

 • zarządza konfliktem interesów,
 • wykonuje czynności ochrony aktywów (instrumentów finansowych) i środków pieniężnych Klientów,
 • rozpatruje skargi i wnioski Klientów.

3)     w trakcie świadczenia usług:

 • realizuje zlecenia z zachowaniem zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • przekazuje Klientowi w sposób z nim uzgodniony potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zestawienie przechowywanych i rejestrowanych aktywów.