REJESTR AKCJONARIUSZY

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapytanie przez formularz zgłoszeniowy lub o kontakt telefoniczny pod nr: 22 539 55 11


Podstawowe informacje

Dom Maklerski Banku BPS S.A. świadczy usługi prwadzenia Rejestru Akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi, na zasadach określonych w przepisach art. 3281 i następne Kodeksu spółek handlowych (KSH), które weszły w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. (dalej Dom Maklerski) prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz rejestry i depozyty aktywów niepublicznych. W rejestrach niepublicznych Domu Maklerskiego znajduje się ponad 2000 serii papierów wartościowych. Aktualnie prowadzimy Rejestr Akcjonariuszy dla około 200 spółek. Rejestr prowadzimy dla spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych.
 
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), spółka niebędąca spółką publiczną obowiązana jest do zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z uprawnionym podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy (wybranym przez walne zgromadzenia spółki).

Otwarcie rejestru

Pierwszym krokiem do otwarcia Rejestru Akcjonariuszy jest zawarcie umowy o prowadzenie rejestru. Do zawieranej umowy należy dostarczyć: uchwałę WZA o wyborze Domu Maklerskiego na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, statut spółki, oświadczenie zarządu o opłaceniu lub częściowym opłaceniu akcji, formularz GIIF, oświadczenia w sprawie zajmowania lub nie eksponowanego stanowiska politycznego przez osoby reprezentujące spółkę oraz osoby upoważnione do dostępu on-line do rejestru. w przypadku gdy WZA nie podjęło uchwały jest możliwość zawarcia umowy warunkowej.
Drugim krokiem jest dostarczenie przez spółkę informacji o akcjonariuszach oraz o wyemitowanych akcjach w postaci elektronicznej oraz dostarczenie podpisanych przez akcjonariuszy: zgody na komunikację elektroniczną, formularza GIIF (dla osoby fizycznej lub dla osoby prawnej), oświadczenia w sprawie zajmowania lub nie eksponowanego stanowiska politycznego, a w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych.


Dostęp do rejestru

W ramach zawartej przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. ze Spółką Umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, Dom Maklerski zapewnia, że Spółka oraz akcjonariusze mają bieżący dostęp do wszystkich informacji ujawnionych w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Każdy z akcjonariuszy ma również dostęp do osobnego, indywidualnego rejestru posiadanych przez niego akcji. 
 
Dom Maklerski zapewnia zarówno Spółce, jak i akcjonariuszom, którzy zawrą z Domem Maklerskim stosowną umowę dostęp do Rejestru Akcjonariuszy on-line.
 
Aby uzyskać dostęp przez internet wymagane jest posiadanie loginu i haseł dostępowych, które Spółka otrzymuje po podpisaniu Umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, a akcjonariusz - po podpisaniu Umowy na prowadzenie Rachunku Aktywów Niepublicznych („Rachunek RAN”).

Rejestr w praktyce
 
Każdy z akcjonariuszy ma zapisane akcje na indywidualnym rachunku: a) na rachunku RAN (jeśli zawrze z Domem Maklerskim Umowę na prowadzenie takiego rachunku, dzięki czemu uzyska dostęp online do Rejestru Akcjonariuszy) lub b) na rachuku technicznym (jeśli umowa o prowadzenie rachunku RAN nie zostanie zawarta). Wniosek o otwarcie rachunku RAN można złożyć przez Internet, a Umowę jego prowadzenia można podpisać profilem zaufanym ePuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na indywidualnym Rachunku RAN każdy z akcjonariuszy będzie miał zapisane posiadane akcje Spółki. Na Rachunkach RAN prowadzonych przez Dom Maklerski mogą być również zapisywane inne aktywa niepubliczne posiadane przez akcjonariusza (inne akcje, obligacje). 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz oferty cenowej prosimy o kontakt:
 
Tomasz Kublik
tel. (22) 539 55 11
 
UWAGA:
 
Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane.