Kredyt

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje Klientom możliwość prowadzenia inwestycji z wykorzystaniem kredytu w formie linii kredytowej.
Kredyty na zakup papierów wartościowych "Inwestycja" udzielany jest przez Bank BPS S.A.

przeznaczenie:

  • zakup na rynku wtórnym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
  • nabywanie papierów wartościowych w związku z realizacją prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji,
  • spłata zadłużenia z tytułu zakupu poprzez Dom Maklerski papierów wartościowych na warunkach odroczonego terminu zapłaty.

kredytobiorcy:

  • osoby fizyczne 

waluta kredytu - PLN.

maksymalny okres kredytowania - 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres.

kwota kredytu - 200% wartości środków własnych Wnioskodawcy.

oprocentowanie - zmienne (WIBOR 1M + 5,00 p,p marży Banku ).

prowizja - 1,8 % od kwoty kredytu.

uruchomienie kredytu - w formie bezgotówkowej, drogą przelewu środków na rachunek pieniężny Kredytobiorcy prowadzony w ramach rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A..

zabezpieczenie:

  • nieodwołalna blokada rachunku inwestycyjnego Kredytobiorcy;
  • pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym Kredytobiorcy;
  • pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego BPS S.A.;
  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

spłata kredytu - odsetki płatne miesięcznie , kapitał na koniec okresu kredytowania lub w trakcie okresu kredytowania.

dodatkowe warunki:

  • Kredytobiorca zobowiązany jest utrzymywać aktywa przechowywane na rachunku inwestycyjnym w takiej wysokości, aby współczynnik zabezpieczenia, wynosił co najmniej 130%.
  • Wartość aktywów ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi przez DM Banku BPS S.A.

gdzie można uzyskać kredyt - warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. z aktywami pozwalającymi na zabezpieczenie kredytu oraz złożenie wniosku w jednym z Oddziałów Banku BPS S.A.

Wagi ryzyka papierów wartościowych na zakup papierów wartościowych Inwestycja dla rachunków prowadzonych w DM Banku BPS S.A. określa Komunikat DM, który znajduje się w zakładce - Komunikaty Domu Maklerskiego