Polityka Prywatności

Polityka prywatności w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 

Administrowanie danymi osobowymi

 • Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: Rozporządzenie RODO) Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (Dom Maklerski) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 informuje, że jest administratorem przekazanych nam danych osobowych zamieszczonych w zawartych z Domem Maklerskim umowach, lub przekazanych w postaci formularzy, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego Domu Maklerskiego (dalej zwanego "Serwisem").
 • Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych może być udzielona przez Państwa bezpośrednia zgoda na ich przetwarzanie we wskazanym na formularzu celu (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), zawarta z Domem Maklerskim umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO) albo też może nią być jeden z dwóch innych warunków opisanych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) Rozporządzenia RODO.
 • W każdym przypadku zarówno podstawa prawna jak i cel przetwarzania ujawniane są bezpośrednio, w kontekście ich przekazywania w celu umożliwienia zapoznania się z nimi przed przekazaniem danych.
 • Przekazane dane mogą być dodatkowo przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego w sposób zautomatyzowany (profilowanie) lub nie (Motyw 47, Art. 1 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), jednak możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w sposób opisany niżej.
 • Dane osobowe, które przekazano inną drogą, a które nie są opatrzone zgodą na ich przetwarzanie wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, nie będą przez Dom Maklerski przetwarzane, chyba że występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
 • Dom Maklerski zbiera wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi czy też udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Domu Maklerskiego. Dane te będą przechowywane i przetwarzane przez czas wskazany w formularzu, a po jego upływie mogą być przechowywane tylko w przypadkach oraz w sposób i przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Dom Maklerski umów służących realizacji świadczonych przez Dom Maklerski usług. W rozmaitych sytuacjach dane Państwa mogą być przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców:
 •      do Banku BPS S.A. dla realizacji jego zobowiązań raportowych wobec NBP lub innych celów wynikających z przepisów prawa,
 •      dostawcom rozwiązań technologicznych, z których korzysta Dom Maklerski, dla celów zapewnienia ich bezpieczeństwa i sprawności,
 •      dostawcom rozwiązań organizacyjnych dla celów skutecznego zarządzania kontaktami (firmy pocztowe, mailingowe, telekomunikacyjne…),
 •      dostawcom usług audytorskich, prawnych i doradczych dla celów wynikających z przepisów prawa.

 Uprawnienia osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez  Dom Maklerski

1.  Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzane dane są błędne, do żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także do żądania usunięcia danych z zasobów Domu Maklerskiego. Wszystkie powyższe żądania, gdy ich złożenie nie jest dostępne bezpośrednio na stronie po zalogowaniu, mogą być zgłaszane w jeden z następujących sposobów:
 • osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego,
 • pocztą elektroniczną wysłaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu email podanego wcześniej przez Państwa w trakcie przekazywania danych lub w jeden ze sposobów w tym miejscu opisanych,
 • telefonicznie, o ile istnieje możliwość jednoznacznej Państwa identyfikacji (na przykład, gdy zawarta umowa przewiduje sposób Państwa identyfikacji w trakcie kontaktu telefonicznego),
 • pisemnie listem poleconym na aktualny adres Domu Maklerskiego, jeżeli złożyliście wcześniej Państwo wzór swojego podpisu i pozostawiliście swój adres korespondencyjny – w takiej sytuacji potwierdzenie przyjęcia dyspozycji zostanie do państwa wysłane pocztą zwrotną.
2.   Każde wymienione wyżej żądanie możecie Państwo złożyć w jeden z podanych wyżej sposobów pod warunkiem, że żądanie nie dotyczy danych przekazanych w związku z zawarciem umowy niezbędnych do jej wykonywania. W takim przypadku umowa przewiduje odrębny sposób aktualizacji danych, definiuje formy kontaktu z Domem Maklerskim, oraz zasady rozwiązywania umów, co skutkuje ograniczeniem lub zakończeniem przetwarzania danych.

3.  Złożone w jeden z powyższych sposobów żądanie powinno zawierać obok danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy a w szczególności informacji wskazujących na rodzaj usługi świadczonej danych przez Dom Maklerski na rzecz wnioskodawcy, również następujące informacje:
 • w każdym przypadku - rodzaj żądania (dostęp do danych przetwarzanych w Domu Maklerskim, sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania i usunięcie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub wobec przetwarzania zautomatyzowanego dla celów marketingu bezpośredniego),
 • w każdym przypadku - okoliczności i cel przekazania przez Państwa swoich danych (tj. rodzaj zawartej przez Państwa umowy, w której dane zostały przekazane, lub czynności poprzedzającej jej zawarcie, a gdy umowa nie została ostatecznie zawarta - okoliczności oraz cele  przekazania danych. Jeżeli żądanie nie będzie zawierało tej informacji, to Dom Maklerski założy, że dotyczy ono wszystkich umów zawartych przez Państwa z Domem Maklerskim i wszystkich zgód udzielonych przez Państwa na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dom Maklerski,
 • w przypadku żądania dostępu do danych i otrzymania ich kopii - rodzaj danych jakich żądanie dotyczy. Jeżeli żądanie nie będzie zawierało tej informacji, to Dom Maklerski wyda aktualne przechowywane przez siebie informacje o Państwa rachunku, które były przekazane bezpośrednio przez Państwa w związku z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego. Na przykład w przypadku, gdy dotyczy to danych zbieranych i przetwarzanych na podstawie podpisanej umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego, będą to najbardziej aktualne dane osobowe zawarte w umowie oraz w aneksach i oświadczeniach do niej złożonych,
 • w przypadku żądania poprawienia danych - poprawne dane, o ile Państwa dane przetwarzane przez Dom Maklerski są błędne, a dane te nie są przetwarzane w związku z podpisaną umową, której treść przewiduje odrębny sposób ich aktualizacji,
 • w przypadku żądania przeniesienia danych - informację, jakie dokładnie dane to przeniesienie ma obejmować. Dom Maklerski realizując to Państwa żądanie kieruje się zawsze przepisami prawa oraz wytycznymi opisanymi w Kodeksie postępowania Izby Domów Maklerskich dla firm inwestycyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych w jego opublikowanej wersji,
 • w przypadku żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i ich usunięcia, z wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingowych - wyraźne potwierdzenie, że klient ma świadomość konsekwencji obsługi tego żądania. W przypadku gdy dane zostały przekazane w związku z podpisaniem umowy, przekazane żądanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem tej umowy. W przypadku, gdy dane zostały przekazane w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski konkretnych usług, przekazanie żądania oznacza zakończenie ich świadczenia. Konsekwencją wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych jest to, że odtąd nie dotrą do Państwa żadne informacje o promocjach, o zniżkach, o aktualnej ofercie Domu Maklerskiego, w tym także wstrzymana zostanie wysyłka opracowań analitycznych, które obok bieżących informacji rynkowych mogą czasami zawierać również informacje marketingu bezpośredniego. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych Dom Maklerski odnosi do wszystkich Państwa związków z Domem Maklerskim, jakie zostaną przez Dom Maklerski zidentyfikowane. Sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego może oznaczać, że informacje o promocjach czy inne podobne mogą dotrzeć do Państwa z opóźnieniem lub nie dotrzeć wcale,
 • w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania - wyraźne potwierdzenie świadomości konsekwencji jego zastosowania. W każdym przypadku konsekwencje obsługi takiego żądania mogą wiązać się z czasowym ograniczeniem Państwa dostępu do systemu, w którym Państwa dane są przetwarzane, albo z czasowym zawieszeniem świadczenia usługi. W szczególności ograniczenie przetwarzania danych osobowych w systemie centralnym systemie obsługi rachunków SIDOMA  spowoduje następujące skutki - złożone i niezrealizowane w całości zlecenia zostaną anulowane, a rachunek Państwa zostanie zamrożony i nie będzie dostępny dla operacji pieniężnych i operacji maklerskich, poza rozliczeniem wykonanych transakcji i realizacji Państwa nabytych praw z papierów, z zachowaniem jednak możliwości zalogowania się i sprawdzenia w szczególności przeszłych operacji na rachunku. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie zmieni zobowiązań stron wynikających z Umowy prowadzenia rachunku poza tymi opisanymi w zdaniu poprzednim. W przypadkach pozostałych usług należy uprzednio skontaktować się z Domem Maklerskim w celu ustalenia skutków tego żądania dla sposobu świadczenia usług.
4.  Żądanie dostępu do danych, żądanie przeniesienia danych a także inne żądania powinny być przekazywane w postaci pisemnej na adres siedziby Domu Maklerskiego, lub z użyciem formularzy o ile są one dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku gdy Państwa żądanie nie będzie dostatecznie precyzyjnie sformułowane, albo gdy pojawią się wątpliwości co do zakresu żądania, Dom Maklerski zwróci się do Państwa z prośbą o jego sprecyzowanie lub dodatkowe wyjaśnienia. W przypadku braku odpowiedzi Dom Maklerski jest uprawniony do wstrzymania obsługi żądania do momentu uzyskania w tej sprawie oczekiwanych wyjaśnień.

5.  Należy pamiętać, że Dom Maklerski może nie uwzględnić w całości żądania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych i ich usunięcia, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane Państwa mogą nie być także usunięte ze wszystkich systemów w całości lub w części, jeżeli ich pozostawienie jest konieczne dla wywiązania się z prawnego obowiązku dalszego ich przetwarzania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Dom Maklerski powiadomi Państwa o sposobie obsługi Państwa żądania.

6.  Dom Maklerski pobiera opłaty za obsługę żądań w wysokości standardowej, określonej przez Taryfę Opłat i Prowizji. W określonych sytuacjach, zwłaszcza gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne albo mający ustawiczny charakter, Dom Maklerski pobiera również dodatkową opłatę za jego obsługę zgodną z Taryfą Prowizji i Opłat. Dom Maklerski kieruje się przy tym wskazówkami zawartymi w Kodeksie Postępowania Izby Domów Maklerskich dla firm inwestycyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych w jego opublikowanej wersji.

7.   Dom Maklerski nie realizuje żądań, których nadawców nie jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować, żądań niejasnych lub niepełnych, nie opłaconych zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat albo dotyczących treści objętych tajemnicą zawodową lub tajemnicą przedsiębiorstwa. Dom Maklerski może też odmówić obsługi żądania, o ile wiązałaby się z tym niestandardowa dla Domu Maklerskiego operacja techniczna.

8.   Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Maklerskim jest osoba wskazana Uchwałą Zarządu. Skargi można wnosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub drogą pisemną na adres siedziby Domu Maklerskiego.

Pliki cookies

1.  Pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

2.  Dom Maklerski wykorzystuje pliki typu cookies w celu pozyskania informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkowników i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji o użytkowniku Serwisu. Działania te nie służą przetwarzaniu danych osobowych.

3.   Pozyskane za pośrednictwem Serwisu Domu Maklerskiego  pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia polepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4.   Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików typu cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.

5.  Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies, w tym wyłączyć pliki typu cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych m.in.:
 • w przeglądarce Internet Explorer,
 • w przeglądarce Mozilla Firefox,
 • w przeglądarce Chrome,
 • w przeglądarce Opera.
6.   Zanim Użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki internetowej musi pamiętać, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce internetowej Użytkownika oraz może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

7.   Dom Maklerski informuje, że w momencie połączenia się przez użytkownika z Serwisem, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Dom Maklerski przetwarza te informacje w celach technicznych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.   Serwis Domu Maklerskiego wykorzystuje następujące pliki typu cookies:
 • JSESSIONID – sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania Serwisu,
 • utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
 • utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
 • utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
 • utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.
9.    Dom Maklerski nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.