Obligacje MCI Capital ASI S.A. zastrzeżenie prawne

Obligacje MCI Capital ASI S.A. zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, dotyczą lub są związane z  ofertami publicznymi obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („Obligacje”), emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („Program”; „Oferta”).

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce .

W związku z Ofertą Prospekt został udostępniony, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki: www.mci.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. www.bossa.pl.

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji właściwych dla Obligacji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez Spółkę. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki Ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz, nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za Ofertę Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Uwaga – oferta kierowana jest do poniższej określonej grupy docelowej.

Grupa docelowa:

Rodzaj inwestorów: detaliczny, profesjonalny, uprawniony kontrahent,

Wiedza i doświadczenie - Produkt może być przeznaczony dla:

  • inwestorów posiadających umiarkowaną wiedzę w zakresie instrumentów dłużnych oraz rynków finansowych lub doświadczenie w nabywaniu innych niż obligacje instrumentów finansowych,
  • inwestorów mogących podjąć świadomą decyzję inwestycyjną w oparciu o dokumentację ofertową, przy zrozumieniu czynników ryzyka, które są w niej zawarte, możliwości wystąpienia straty, braku gwarancji co do ochrony inwestycji.

Sytuacja finansowa  z uwzględnieniem możliwości ponoszenia strat – Inwestor posiadający nadwyżki finansowe ponad  bieżące potrzeby inwestowane w  różne instrumenty finansowe w ramach zdywersyfikowanego portfela instrumentów. Klient powinien być w stanie ponieść na konkretnym instrumencie stratę w wysokości 100% zainwestowanych aktywów.

Cele inwestycyjne i potrzeby - Inwestor posiadający przynajmniej jeden z poniższych celów i potrzeb finansowych: pomnażanie oszczędności, otrzymywanie odsetek przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, obligacji skarbowych,  czy innych regularnych dochodów z inwestycji, w horyzoncie czasowym średnio i długookresowym.

Horyzont inwestycyjny klienta  - 5 letni. Dopuszczalny  horyzont inwestycyjny krótszy (tj. przed Dniem Wykupu). Wcześniejsze wyjście z inwestycji przez klienta, będzie możliwe w przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Wycofanie się z inwestycji wcześniej (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, czyli możliwości odsprzedaży Obligacji,a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej Wartości Nominalnej lub ceny nabycia.

Tolerancja ryzyka oraz zgodności wskaźnika zysku do ryzyka – W ramach pojedynczego instrumentu Klient powinien akceptować utratę części lub nawet całości zainwestowanego kapitału w instrument finansowy charakteryzujący się przeciętnym ryzykiem związanym z dłużnym instrumentem finansowych, zabezpieczanym po dniu emisji obligacji korporacyjnej, bez nadanego ratingu kredytowego.

 

 

 button zastrzeżenia prawne