FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE

Dom Maklerski  umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych. Aby zakup był możliwy, niezbędnym jest podpisanie odpowiedniej Umowy z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. Umowę można podpisać w Punkcie Usług Maklerskich.

Posiadając Umowę można złożyć zlecenie na zakup funduszy osobiście w Punkcie Usług Maklerskich lub telefonicznie. Szczegółowy zakres czynności  wykonywanych na podstawie zleceń i dyspozycji dotyczących tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,  składanych za pomocą telefonów określa Komunikat Domu Maklerskiego.

Wykaz funduszy, których dystrybucję prowadzi Dom Maklerski Banku BPS S.A.: