Podatki

Opodatkowanie dochodów kapitałowych - podstawa prawna - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa).

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie świadczy usług związanych z doradztwem podatkowym.
Przedstawione informacje dotyczące opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem oraz obrotem instrumentami finansowymi należy traktować wyłącznie jako wskazówki.
Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych w omawianym zakresie, jest tekst Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przepisów podatkowych należy zwrócić się do urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania.

Podstawowe informacje

Od 1 stycznia 2004r. na podstawie Ustawy dochody kapitałowe podlegają opodatkowaniu.
Podatek rozliczany jest w systemie rocznym (w ciągu trwania roku ani po jego zakończeniu nie są pobierane żadne zaliczki) i nie łączy się z innymi podatkami (podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg progresywnej skali podatkowej, podatkiem od lokat bankowych itp.).
Dochody kapitałowe obciążone są według jednej liniowej stawki w wysokości 19%.

Podatek dochodowy

Pobierany jest od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a także z odpłatnego zbycia udziałów 
w spółkach mających osobowość prawną, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 30b. Ustawy. Przy wyliczaniu podatku uwzględnia się koszty uzyskania przychodów. Podatek oblicza i odprowadza  podatniek, czyli ten kto osiągnął dochód. Dochód pojawia się w momencie sprzedaży instrumentów finansowych, czyli do momentu, w którym inwestor nie sprzeda posiadanych instrumentów finansowych, nie ma zysku do opodatkowania, bądź straty do odliczenia.

Pomocą w rozliczeniu podatkowym jest formularz PIT8C, wysyłany przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. do Inwestorów. Inwestor, który posiada w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. więcej niż jeden rachunek iwestycyjny,  otrzyma zbiorczy PIT8C. Obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego (PIT38) oraz zapłacenia podatku spoczywa na Inwestorze. 

PIT 8C 
Do końca lutego każdego roku, Dom Maklerski Banku BPS S.A. wyśle do Inwestora oraz do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Inwestora Urzędu Skarbowego, informację o dochodach uzyskanych za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja zostanie zawarta w Formularzu PIT 8C. 
Formularz PIT 8C ma charakter informacyjny. Inwestor osiągający dochody z rachunków w różnych domach maklerskich otrzyma z każdego z nich odrębny PIT 8C. 

PIT 38
Jest to formularz - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. 
Do wypełnienia formularza PIT 38 wykorzystywane są między innymi dane zawarte w informacji podatkowej PIT 8C. 
Zeznanie PIT 38 podatnik zobowiązany jest złożyć, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. W tym samym terminie podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek wynikający z zeznania. Dochodów wykazanych w PIT-38 nie łączy się z innymi dochodami podatnika.

Zryczałtowany podatek dochodowy 

Pobierany jest od dochodów (przychodów), określonych w art. 30a.1. Ustawy. 
Przy wyliczaniu podatku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Podatek nalicza i odprowadza płatnik tzn. ten kto wypłaca świadczenie. Niektóre rodzaje dochodów: 

 • Dywidendy 
  Od 1 stycznia 2004r. stawka podatku dochodowego od dywidend wynosi 19%. Dochody z dywidend nie są jednak uwzględniane w PIT8C gdyż należny podatek potrącany jest przez spółkę wypłacającą dywidendę. Na rachunek inwestycyjny Klienta wpływa już kwota dywidendy po opodatkowaniu.
 • Instrumenty finansowe nabyte przed 1 stycznia 2004 roku 
  Zysk osiągnięty ze sprzedaży instrumentów finansowych, które Inwestor nabył przed 1 stycznia 2004 roku w sposób określony w art. 52 Ustawy, nie podlega opodatkowaniu.
 • Akcje pracownicze 
  Dochód z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych jest opodatkowany bez względu na datę ich nabycia. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu. 
 • Fundusze Inwestycyjne 
  podatek pobierany jest w momencie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa. 
  Kwota uzyskana z odkupienia jednostek uczestnictwa jest automatycznie pomniejszona o 19% podatek od zysku. Fundusze inwestycyjne w Polsce, obliczając należny podatek, posługują się różnymi metodami rozliczeniowymi:
  - FIFO (ang. First In First Out) "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło" - podatek płacony przy odkupieniu/zamianie jednostek obliczany jest w oparciu o zysk osiągnięty ze środków wpłaconych w pierwszej kolejności,
  - HIFO (ang. High In First Out) "najwyższe przyszło, pierwsze wyszło" - pierwsze odkupywane są jednostki, które zostały zakupione po najwyższej cenie,
  - LIFO (ang. Last In First Out) "ostatnie przyszło, pierwsze wyszło" - jednostki, które były zakupione jako ostatnie, są sprzedawane w pierwszej kolejności.
 • Obligacje Skarbowe
  Dochody uzyskane ze skarbowych papierów wartościowych, nabytych od dnia 1 grudnia 2001 r., podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% na podstawie art. 30 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z poźn. zm.).
  Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 119 ww. ustawy - zwolnione z opodatkowania są dochody z tytułu odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od Emitenta. W przypadku obligacji nabytych na rynku wtórnym, całość wypłacanych odsetek podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 
  Opodatkowanie odsetek i dyskonta od papierów wartościowych ma zastosowanie do dochodów uzyskanych i wypłaconych podatnikom począwszy od dnia 1 marca 2002 r. 
  W przypadku obligacji zakładających kapitalizację odsetek opodatkowaniu podlega dochód uzyskany przez podatnika w momencie wypłaty lub postawienia go do dyspozycji. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku przedterminowego wykupu obligacji. Przy realizacji przedterminowego wykupu obligacji opodatkowaniu podlega faktyczna kwota dochodu z obligacji stawiana do dyspozycji posiadacza obligacji (naliczone odsetki pomniejszone o kwotę pobieraną przy przedterminowym wykupie). 
  Poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonują podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków podatników, przekazujące lub stawiające do dyspozycji opisane dochody, np. biura maklerskie. Podatek pobierany jest z należnej kwoty odsetek lub dyskonta i przekazywany (łącznie) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
  w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika (np. domu maklerskiego). 
  Dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2004 r. przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia obligacji podlegają opodatkowaniu w wysokości 19% uzyskanego dochodu na podstawie art.30 b ust.1 ww. ustawy. 
  Dochodów z odpłatnego zbycia obligacji nie łączy się z innymi dochodami, należy je wykazać w specjalnym zeznaniu podatkowym oraz uiścić.
 • Lokaty bankowe
  Zysk uzyskany z lokat jest obciążony 19 procentowym podatkiem od zysku z oszczędności (podatek Belki - od nazwiska twórcy). Uzyskany zysk z lokaty jest automatycznie pomniejszany o 19 procentowy podatek i dopiero tą pomniejszoną sumę bank przelewa klientowi na rachunek. Zysków z lokaty nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż podatek został już raz pobrany. W przypadku kont walutowych bank przelicza wartość odsetek na złotówki po kursie kupna z dnia naliczenia odsetek 
  i wtedy obliczany jest i odciągany podatek dla fiskusa.