Zasady Klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego

Zasady Klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego

Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Dom Maklerski”) na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, późn. zm.) dalej „Ustawa”, oraz w związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ("Dyrektywa MiFID"), Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,  które wraz z aktami wykonawczymi i delegowanymi do Dyrektywy MiFID zostały implementowane do ww. Ustawy i aktów wykonawczych do Ustawy wprowadził poniższe Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.                                                                      

Klientami Domu Maklerskiego są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których Dom Maklerski świadczy lub ma świadczyć co najmniej jedną z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) (dalej "Klient").                                                        

§ 1.
Dom Maklerski przeprowadza klasyfikację Klientów przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich za pomocą testu sprawdzającego wiedzę i doświadczenie Klienta i informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów, możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę kategorii, oraz konsekwencjach zmiany kategorii z wyższego poziomu ochrony na niższy poziom. 
 
§ 2.
Dom Maklerski w ramach przeprowadzania klasyfikacji dokonuje podziału Klientów na następujące kategorie:
1)     Klient profesjonalny,
2)     Uprawniony kontrahent,
3)     Klient detaliczny.
 
 § 3.
 1. Klient profesjonalny to Klient posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również właściwą ocenę ryzyka związanego z decyzjami inwestycyjnymi.
 2. Klient profesjonalny to Klient będący:

1) bankiem,
2) firmą inwestycyjną,
3) zakładem ubezpieczeń,
4) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
5) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906),
6) towarowym domem maklerskim,
7) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
8) inną niż wskazane w punkcie 1-7 instytucją finansową,
9) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani w punkcie 1-8, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym,
10) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej działalność równorzędną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w punktach 1-9,
11) przedsiębiorcom spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi
co najmniej 40.000.000 euro,
c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro,
12) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
13) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
14) podmiotem innym niż wskazane w punktach 1- 13, który na swój wniosek został uznany przez Dom Maklerski za Klienta profesjonalnego.

3.  Klientowi Profesjonalnemu przysługuje niższy poziom ochrony.

 
 § 4.
1.  Uprawniony kontrahent to:

a) Klient profesjonalny, o którym mowa w § 3 punkcie 1-10 oraz 12-13,
z którym Dom Maklerski zawiera transakcje lub pośredniczy przy ich zawieraniu transakcji w ramach:
1) usług wykonywania zleceń,
2) usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
3) transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.
b) Klient profesjonalny, o którym mowa § 3 punkcie 11, który na swój wniosek został przez Dom Maklerski uznany za uprawnionego kontrahenta, z którym Dom Maklerski zawiera transakcje lub pośredniczy przy ich zawieraniu transakcji w ramach:
1) usług wykonywania zleceń,
2) usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
3) transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.
c) Klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Uprawnionemu kontrahentowi przysługuje najniższy poziom ochrony.

 
 § 5.
Klient detaliczny to Klient niebędący Klientem profesjonalnym, ani Uprawnionym kontrahentem. Klientowi Detalicznemu przysługuje najwyższy poziom ochrony.
 
 § 6.
 1. Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta detalicznego dokonuje zmiany kategorii na związaną z niższym poziomem ochrony niż wynikający z przyznanej uprzednio temu Klientowi, pod warunkiem spełnienia wymogów o których mowa § 7.
 2. Do Klienta, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się wymogów określonych § 3. 
§ 7.
 1. W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z pisemnym żądaniem przyznania kategorii Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu co najmniej dwóch z poniższych wymogów:
  1) Klient zawierał transakcje o znacznej wartości, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
  2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro,
  3) Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymagało wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone na jego rzecz przez Dom Maklerski na podstawie zawieranej umowy.
  Równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta detalicznego na profesjonalnego.

 2. Informacja o aktualnej wysokości transakcji znacznej wartości, o której mowa w ust. 21 pkt 1,  ustalonej przez Zarząd Domu Maklerskiego podawana jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu,
 3. Dodatkowym warunkiem jest pozytywny wynik badania odpowiedniości, który dotyczy:
  1)   w przypadku większych podmiotów - kierownicy i dyrektorzy podmiotów wskazani,
  2)   w przypadku małych podmiotów (MSP) - osób uprawnionych do zawierania transakcji w imieniu podmiotu,
  3)   w przypadku osób fizycznych – tych osób.

 4. Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie żądania o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ust.1 w terminie 14 dni od przedstawienia żądania przez Klienta.

 5. Dom Maklerski każdorazowo po rozpatrzeniu żądania o zmianę przypisanej Klientowi kategorii powiadamia Klienta w formie pisemnej.

 6. W przypadku uwzględnienia żądania Klienta Dom Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski Klientom danej kategorii.

 7. Klient zobowiązany jest do przekazania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego albo Uprawnionego kontrahenta.

 8. Przed zmianą kategorii na kategorię związaną z niższym poziomem ochrony Dom Maklerski przekazuje pisemne ostrzeżenie dotyczące poziomów ochrony i praw do rekompensaty przysługujących Klientowi, które może utracić. Klient oświadcza pisemnie, w odrębnym od umowy dokumencie, że jest świadomy konsekwencji utraty takiej ochrony

 9. Dom Maklerski, w przypadku powzięcia informacji, że Klient przestał spełniać przynajmniej dwa wymogi, o których mowa w ust. 1, może unieważnić zmianę kategorii na związaną z niższym poziomem ochrony z własnej inicjatywy,.o czym powiadamia Klienta w formie pisemnej.

 
 § 8.
Dom Maklerski może odmówić zmiany kategorii na związaną z niższym poziomem ochrony, mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta, jak również niespełnienie wymogów związanych z możliwością przyznania kategorii z niższym poziomem kategorii.
 
§ 9.

Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta dokonuje zmiany kategorii na związaną z wyższym poziomem ochrony niż wynikający z przyznanej uprzednio temu Klientowi.

 
 § 10.
 1. Dom Maklerski może dokonać zmiany kategorii na związaną z wyższym poziomem ochrony:
1)   z własnej inicjatywy, jeśli wejdzie w posiadanie informacji, że Klient profesjonalny przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jako Klienta profesjonalnego, o czym informuje pisemnie Klienta,
2)   z inicjatywy Klienta profesjonalnego w porozumieniu i za zgodą Domu Maklerskiego
2.  Klient uznany za klienta profesjonalnego może wnioskować o uchylenie warunków porozumienia na potrzeby zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2).
3. Klient uznany za klienta profesjonalnego jest wyłącznie odpowiedzialny za złożenie wniosku o zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa, jeżeli uznaje, że nie jest w stanie właściwie ocenić lub zarządzać odnośnym ryzykiem.
 
 § 11.
Ostateczna decyzję o zmianie kategorii Klienta podejmuje Dom Maklerski. 
 
 § 12.
Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje zgodnie z kategorią przypisaną danemu Klientowi:
1)    dla Klienta Profesjonalnego:
-       informacja o
 • Domu Maklerskim i prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej
 • zasadach kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny odpowiedniości;
 • zakresie przekazywanych informacji oraz ochronie przysługującej Klientowi Profesjonalnemu;
 • polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta;
 • zasadach zarządzania konfliktami interesów;
 • zasadach przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • informacjach o opłatach i kosztach;
 • katalogu instrumentów i usług maklerskich oferowanych przez Dom Maklerski, które mają być świadczone na rzecz Klienta, (charakterystyka instrumentów oraz opis związanego z  nim ryzyka inwestycyjnego);
  Wskazane wyżej informacje zostają przekazane Klientowi Profesjonalnemu w dokumencie "Informacje o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”

- informacja o wystąpieniu konfliktu interesów oraz o podstawowych zasadach postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów oraz – na żądanie klienta – szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
- informacja o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta – w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
- informacja o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania Klienta profesjonalnego jako Klienta Detalicznego.
- informacja przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy o otrzymywanych i przekazywanych zachętach oraz coroczna informacja o otrzymywanych zachętach o ile wystąpią,
- powiadomienie na temat wykonania zlecenia wraz ze wskazaniem najważniejszych informacji dotyczących tego zlecenia,
- na życzenie Klienta - informacja na temat stanu wykonania zlecenia,
- na życzenie Klienta - informacja dotycząca sposobu w jaki Dom Maklerski zrealizował transakcję w zgodzie z najlepiej pojętym interesem klienta,
- informacja obejmująca zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów
– w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych,
- informacja o kosztach i opłatach powiązanych z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi.

 
2)      dla Uprawnionego Kontrahenta:
-       informacja o
 • Domu Maklerskim i prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej
 • zasadach kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny odpowiedniości;
 • zakresie przekazywanych informacji oraz ochronie przysługującej Uprawnionemu Kontrahentowi;
 • polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta;
 • zasadach zarządzania konfliktami interesów;
 • zasadach przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • informacjach o opłatach i kosztach;
 • katalogu instrumentów i usług maklerskich oferowanych przez Dom Maklerski, które mają być świadczone na rzecz Klienta, (charakterystyka instrumentów oraz opis związanego  nim ryzyka inwestycyjnego);
  Wskazane wyżej informacje zostają przekazane Uprawnionemu Kontrahentowi w dokumencie "Informacje o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”

- informacja o wystąpieniu konfliktu interesów oraz o podstawowych zasadach postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów oraz – na żądanie klienta – szczegółowa informacja dotyczące tych zasad,
- informacja o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta – w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
- informacja o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Uprawnionych Kontrahentów oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania Uprawnionego Kontrahenta jako Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego,
- informacja przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy o otrzymywanych i przekazywanych zachętach oraz coroczna informacja o otrzymywanych zachętach, o ile wystąpią,
- powiadomienie na temat wykonania zlecenia wraz ze wskazaniem najważniejszych informacji dotyczących tego zlecenia,
- na życzenie Klienta - informacja na temat stanu wykonania zlecenia,
- informacja o kosztach i opłatach powiązanych z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi.

 
3)      dla Klienta Detalicznego:
-       informacja o :
 • Domu Maklerskim i prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej;
 • zasadach kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny odpowiedniości;
 • zakresie przekazywanych informacji oraz ochronie przysługującej Klientowi Detalicznemu;
 • polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta;
 • zasadach zarządzania konfliktami interesów;
 • zasadach przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • informacjach o opłatach i kosztach
 • katalogu instrumentów i usług maklerskich oferowanych przez Dom Maklerski, które mają być świadczone na rzecz Klienta, (charakterystyka instrumentów oraz opis związanego z nim ryzyka inwestycyjnego),
  Wskazane wyżej informacje zostają Klientowi przekazane w dokumencie "Informacje o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”

- informacja o wystąpieniu konfliktu interesów oraz o podstawowych zasadach postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów oraz – na żądanie klienta – szczegółowa informacja dotyczące tych zasad,
- informacja o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta – w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
- informacja przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy o otrzymywanych
i przekazywanych zachętach oraz coroczna informacja o otrzymywanych zachętach,
- powiadomienie na temat wykonania zlecenia wraz ze wskazaniem najważniejszych informacji dotyczących tego zlecenia,
- na życzenie Klienta - informacja na temat stanu wykonania zlecenia,
- na życzenie Klienta - informacja dotycząca sposobu w jaki Dom Maklerski zrealizował transakcję w zgodzie z najlepiej pojętym interesem klienta,
- informacja obejmująca zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów
– w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych,
- informacja o kosztach i opłatach powiązanych z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi.