Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 27.12.2023
  • Aneks do Umowy z Agencją Uzbrojenia. Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. o podpisaniu przez konsorcjum w składzie: MIRANDA Sp. z o.o. - Lider konsorcjum [spółka w 100% zależna od Emitenta], LUBAWA S.A. - członek konsorcjum oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego - członek konsorcjum, ze Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia [obecnie Agencja Uzbrojenia, dalej Zamawiający] umowy [Umowa], której przedmiotem jest: dostawa maskowania i pozoracji dla systemu WISŁA [MiPW] - faza 1, a także raportu bieżącego nr 1/2022 z 20 stycznia 2022 r.: - informuje o zawarciu w dniu 22 grudnia 2023 r. Aneksu nr 2 do Umowy, na podstawie którego wzrasta wynagrodzenie Wykonawcy z 69.900.000 zł brutto do 112.477.157,10 zł brutto. (…) (ESPI RB NR 24/23

    Komentarz DM Banku BPS. Lubawa zajmuje się produkcją osłon balistycznych, kamizelek kuloodpornych, namiotów oraz specjalistycznych tkanin powlekanych. Spółka specjalizuje się również w systemach bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizuje zamówienia dla służb mundurowych - wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Jest również aktywna w branży produktów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracowników, produktów turystycznych i sprzętu ratowniczego oraz przeciwpowodziowego. Z uwagi na profil działalności była to jedna z nielicznych spółek, której kurs rósł w początkowych dniach inwazji Rosji na Ukrainę. W ubiegłym roku wojna za wschodnią granicę zwiększyła popyt na produkty Spółki związane z działalnością militarną, co przełożyło się na wzrost przychodów oraz poprawę wyników na wszystkich poziomach. Wysoka baza 2022, sprawiła że tegoroczne wyniki są słabsze w ujęciu r/r. Po ustanowieniu tegorocznego lokalnego maksimum na poziomie 4,28 zł w kwietniu, kurs akcji znalazł się w trendzie spadkowym, docierając w okolice istotnego wsparcia na poziomie 2 zł. W naszej ocenie dopiero istotna poprawa wyników, może przełożyć się na powrót Spółki do wzrostów. (A. Wizner)

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).