FAQ - pytania i odpowiedzi

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie, jak mogę otworzyć rachunek maklerski?

Aby zacząć inwestowanie na giełdzie  należy podpisać umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego.

W Domu Maklerskim Banku BPS umowę taką można podpisać :

- w sposób zdalny (profilem zaufanym ePuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub drogą korespondencyjną wypełniając wypełniając formularz rejestracyjny.

- osobiście w jednym z naszych Punktów Usług Maklerskich lub zlecając przygotowanie dokumentacji do podpisania wypełniając formularz rejestracyjny.

W przypadku zawierania umowy w sposób zdalny lub drogą korespondencyjną proces wygląda następująco:

 • Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez stronę internetową DM wskazując sposób podpisania umowy.
 • Pracownik Centrali DM odbiera wniosek, następnie informuje Klienta drogą mailową o otrzymaniu wniosku. Jeśli stwierdzi braki lub nieprawidłowości w dostarczonych danych DM kontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie.
 • Jeśli wszystkie dane są poprawne i kompletne, najpóźniej następnego dnia roboczego Pracownik Centrali DM wysyła do klienta pocztą elektroniczną Umowę wraz z kompletem dokumentów do podpisania.
 • W przypadku zdalnego sposobu zawierania umowy klient podpisuje umowę profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie odsyła ją do Domu maklerskiego pocztą elektroniczną
 • W przypadku zawierania umowy drogą korespondencyjną, Klient drukuje otrzymane dokumenty we własnym zakresie podpisuje je, a po podpisaniu dokumentów odsyła je pocztą do Centrali DM.
 • Pracownik Centrali DM weryfikuje prawidłowość podpisania dokumentów i sprawdza czy klient dokonał weryfikacji danych oraz tożsamości zgodnie z par. 15 ust. 6 Regulaminu DM (przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego klienta wskazanego w Umowie lub przeniesienie instrumentów finansowych z innego podmiotu świadczącego usługi finansowe).
 • Rachunek zostaje aktywowany jeżeli DM otrzyma dokumenty podpisane przez klienta oraz klient dokona weryfikacji o której mowa powyżej.
 • Jeżeli klient nie dokona czynności o których mowa powyżej w ciągu 60 dni Umowa nie zostaje zawarta.
Jak złożyć zlecenie w systemie M@klernet?

Po zalogowaniu się do systemu M@klernet wybieramy w menu Rachunek / Stan konta aby sprawdzić jakimi dysponujemy środkami pieniężnymi (zasilenie rachunku maklerskiego: Instrukacja  )

 • Zlecenie składamy dwa razy klikając na ofertę z arkusza zleceń lub z menu: Rachunek / Zlecenia


m1 Mjc1Nw

 • Następnie wypełniamy zakładkę do składania zleceń wpisując:

Papier ; kierunek K/S; ilość; typ zlecenia (jeśli wybierzemy zlecenie z limitem, wpisujemy limit

m1 Mjc1OA

 • aby wysłać zlecenie na GPW wciskamy przycisk „Dodaj i wyślij

m1 Mjc3MQ

 

 • Status złożonego zlecenia sprawdzamy w menu: Rachunek / Zlecenia


m1 Mjc2MA

a/ MODYFIKACJA złożonego zlecenia

 • W menu Rachunek / Zlecenia wyszukujemy zlecenie, które chcemy modyfikować, zaznaczamy je po wciśnięciu przycisku „Modyfikuj”  ukazuje się formatka do zmodyfikowania zlecenia. Parametry, które możemy zmodyfikować to: „Ilość”, „Limit” oraz „Ważność” zlecenia

m1 Mjc3Mg
b/ ANULATA złożonego zlecenia

 • W menu Rachunek / Zlecenia wyszukujemy zlecenie, które chcemy anulować, zaznaczamy je po wciśnięciu przycisku „Anuluj”  ukazuje się komunikat: „Czy na pewno anulować zlecenie nr ….. na papier ….. „ 


m1 Mjc2Mg

 •  Wciskając przycisk „Tak” – potwierdzamy anulatę.

m1 Mjc3NA

 

Jak złożyć zapis w systemie M@klernet na akcje w Ofercie Pierwotnej?

Po zalogowaniu sie do systemu M@klernet wybieramy w menu Rachunek / Stan konta aby sprawdzić jakimi dysponujemy środkami pieniężnymi (zasilenie rachunku maklerskiego: Instrukacja )

 • Zapis na akcje w Ofercie Pierwotnej składamy z menu: Rachunek / Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

m1 MjY3Mg

 • Następnie wybieramy interesujące nas akcje oferowane na Rynku Pierwotnym. Po wyborze papieru należy zatwierdzic dyspozycję przyciskiem "Zatwierdź wybór papieru"

m1 MjY2OQ

 • Podając liczbę zamawianych akcji klikamy "Przelicz wg liczby" lub podając kwotę za jaką chcemy zamówić akcję klikamy "Przelicz wg kwoty" następnie zatwierdzamy swój wybór przyciskiem "OK"

m1 MjY3MA

 • Po zatwierdzeniu wyboru pojawi sie treść dyspozycji, której warunki należy zaakceptować przyciskiem "Akceptuję powyższe warunki"
 • Przyjęcie dyspozycji zapisu sprawdzamy w menu: Rachunek / Zlecenia
Czy jest możliwe stworzenie arkusza zleceń i przekazanie wszystkich zleceń jednocześnie, by uniknąć wprowadzania zleceń pojedynczo?

Tak, system M@klernet daje taką możliwość. Tworzenie własnych arkuszy zleceń jest mozliwe dzięki funkcji "koszyka zleceń". Można zdefiniować do 25 własnych koszyków. Koszyki mogą byc zarówno ilościowe - wtedy definiujemy ilości poszczególnych instrumentów finansowych,  jak i udziałowe - gdzie określamy udział procentowy danych instrumentów finansowych.

Czy rynek NewConnect ma swój indeks?

Tak. Rynek NewConnect ma swój indeks (NewConnect Index NCIndex). W skład indeksu wejdą wszystkie spółki notowane na NewConnect: skład listy uczestników aktualizowany będzie co kwartał aby indeks najlepiej odwzorowywał koniunkturę w tym segmencie.

Wraz ze wzrostem liczby spółek notowanych na NewConnect, należy się spodziewać nowych indeksów, oddających koniunkturę w różnych segmentach z podziałem na branże, kapitalizację, płynność.

Jak wygląda na rynku NewConnect harmonogram obrotu w systemie kierowanym zleceniami?

Na rynku kierowanym zleceniami obrót w systemie notowań ciągłych odbywa się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:

godz. 8:30 - 9:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane

godz. 9:00 
Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń 
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 9:30 - 16:50 
Faza notowań ciągłych
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje są zawierane

godz. 16:50 - 17:00
Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane

godz. 17:00
Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń 
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia

godz. 17:00 - 17:05
Dogrywka

Na rynku kierowanym zleceniami obrót w systemie notowań jednolitych odbywa się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:

godz. 8:30 - 11:00 
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane


godz. 11:00 
Faza otwarcia (określanie kursu  na otwarciu)

11:00 - 11:30 
Dogrywka

godz. 11:30- 15:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane

godz.  15:00 
Faza otwarcia (określanie kursu  na otwarciu)

godz. 15:00
Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń 
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

15:00 - 15:30
Dogrywka

godz. 15:30 - 15:30
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane

godz. 15:30 - 17:05
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane

Jakie są zasady obrotu na NewConnect?
NewConnect funkcjonuje w ramach istniejącej i znanej inwestorom infrastruktury technologicznej Giełdy i nie stawia przed inwestorami żadnych dodatkowych wymagań. Na rynku NewConnect obowiązują dwa systemy notowań: system kierowany zleceniami (analogiczny do systemu funkcjonującego na głównym rynku) oraz system kierowany cenami.

W systemie kierowanym zleceniami działa Animator Rynku, którego rolą jest animowanie obrotu, czyli dbanie o zachowanie poziomu płynności akcjami danego emitenta. Z kolei, Market Maker (po wprowadzeniu systemu kierowanego cenami)  będzie ograniczał się do kwotowania, czyli wystawiania oferty kupna sprzedaży, co oznacza, że zawsze będzie stroną danej transkacji.
W jakich godzinach mogę korzystać z dostępu do rachunku przez telefon?

Linia transakcyjna Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest czynna w dni robocze w godzinach 8:30 - 17:15.

Jak mogę wypłacić pieniądze z rachunku brokerskiego?

Pieniądze z rachunku  M@klernet można wypłacić na zdefiniowane wcześniej własne konto bankowe.
Konto bankowe można zdefiniowac lub zmienić w Punkcie Usług Maklerskich.
Wypłaty pieniędzy z rachunku można dokonac również bezpośrednio w wybranym Punkcie Usług Maklerskich.

W jakich godzinach można składać zlecenia na Giełdę przez M@klernet?

System M@klernet jest czynny przez całą dobę.

Jak szybko po sprzedaży można wypłacić pieniądze z rachunku?

Pieniądze ze sprzedaży dostępne są po rozliczeniu transakcji w KDPW. 
Dla akcji, obligacji i praw poboru są to 2 dni rozliczeniowe od dnia zawarcia transakcji, czyli w T+2. 
Kontrakty rozliczane są w tym samym dniu w którym zawierana jest transakcja, po zakończeniu sesji giełdowej.
Na rynku NewConect termin rozliczenia sprzedaży wynosi 2 dni.

Czy zyski z inwestowania na Giełdzie są opodatkowane?

Tak, zyski są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%. W sprawach podatkowych zalecamy kontakt z fachowcami w sprawach podatków.

Jaka jest opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku?

Otwarcie rachunku jest bezpłatne. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 15 zł kwartalnie dla osób fizycznych, 50 zł kwartalnie dla osób prawnych. Osoby fizyczne mają możliwość przekształcenia rachunku w ekonomiczny, który prowadzony jest bezpłatnie.

Czy potrzebna jest minimalna kwota do otwarcia rachunku?

Nie wymagamy minimalnej kwoty przy otwarciu rachunku. Rachunek może zostać uruchomiony nawet gdy na razie nie będziesz inwestował na Giełdzie.

Czy mogę zmieniać swoje dane osobowe przez M@klernet?

W systemie internetowym Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. nie ma w tej chwili możliwości samodzielnej edycji adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail. W tym celu prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem: 22 539 50 16