Pakiety

Dom Maklerski Banku BPS S.A. umożliwia swoim Klientom dostęp do notowań w czasie rzeczywistym w trzech pakietach.

1. Opłaty miesięczne za udostępnianie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym dla osób fizycznych korzystających z danych w celach prywatnych kształtują sie następująco:

Rodzaj pakietu Stawka Minimalna kwota zapłaconej prowizji
uprawniająca do zwolnienia z opłat
M@klernet (1 najlepsza oferta) bezpłatnie nie dotyczy
M@klernet Plus (5 najlepszych ofert) 108,36 zł 500 zł *
M@klernet Max (pełny arkusz zleceń) 214,08 zł 1.000 zł *

2. Opłaty miesięczne za udostępnianie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym dla osób i podmiotów innych niż wymienione poprzednio:

Rodzaj pakietu Stawka Minimalna kwota zapłaconej prowizji
uprawniająca do zwolnienia z opłat
M@klernet Plus (5 najlepszych ofert) 184,99 zł 500 zł *
M@klernet Max (pełny arkusz zleceń) 214,08 zł 1.000 zł *

* Kwota prowizji od obrotu instrumentami finansowymi zapłacona przez Klienta w miesiącu poprzedzającym miesiąc pobierania opłaty.

Dom Maklerski rozpocznie pobieranie opłat za udostępnienie pakietów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient aktywuje usługę dostępu do rachunku brokerskiego przez Internet.

Opłata za pakiet pobierana jest z rachunku pieniężnego z góry za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, nie później niż do trzeciego dnia roboczego miesiąca, za który udostępniane są dane giełdowe. Minimalnym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Opłata za pakiet pobierana jest odrębnie od każdej osoby, posiadającej indywidualny login i hasło, uprawnionej do korzystania z wybranego pakietu.

Zmiana pakietu w trakcie miesiąca na pakiet obciążony wyższą opłatą wymaga wniesienia w dniu zmiany pakietu dopłaty wynikającej z różnicy cen.

W przypadku rezygnacji z pakietu na podstawie dyspozycji Klienta, Dom Maklerski zaprzestaje redystrybucji danych, niezwłocznie po przyjęciu dyspozycji.

Wniesiona opłata za pakiet nie podlega zwrotowi.

W przypadku braku środków na rachunku pieniężnym wymaganych do pobrania opłat za deklarowany pakiet, Dom Maklerski :
- udostępnia Klientom, o których mowa w pkt 1 pakiet M@klernet,
- blokuje dostęp do płatnych pakietów dla Klientów, o których mowa w pkt 2.

Uprawnienie do zwolnienia określone w pkt 1 i 2 przysługują właścicielowi rachunku lub jednej osobie uprawnionej do działania na rachunku, wskazanej przez właściciela. Dotyczy to sytuacji, gdy osoby uprawnione do działania na rachunku za pośrednictwem Internetu korzystają z indywidualnego loginu
i hasła.

Klient Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w zależności od potrzeb, dokonuje wyboru odpowiedniego pakietu.
Wyboru pakietu można dokonać przy podpisywaniu Umowy o świadczenie usług brokerskich.
Zmiany wybranego pakietu można dokonać w dowolnej chwili podpisując w Punkcie Usług Maklerskich dyspozycję wyboru pakietu, lub zgłaszając chęć zmiany w formie dyspozycji telefonicznej dzwoniąc na numer:
0 801 321 456 (lub 0 prefix 022 539 50 16).