Informacja dla klientów Domu Maklerskiego Banku BPS SA

[AKTUALIZACJA: 11.12.2023]

Szanowni Państwo;

W imieniu DM Banku BPS, z uwagi na wyjątkowe okoliczności ograniczania skali działalności Domu Maklerskiego – działając w Państwa najlepiej pojętym interesie Dom Maklerski podjął decyzję o umożliwieniu dalszego składania dyspozycji transferu portfela do innego biura maklerskiego (do dnia 29 grudnia 2023 r. włącznie) – składanie dyspozycji odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Jednocześnie – jak poprzednio informujemy, iż Dom Maklerski nie będzie korzystał z uprawnienia do sprzedaży instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku dopóki w danym przypadku nie okaże się to konieczne, lub też w przypadku wyraźnego żądania Klienta w tym zakresie. W przypadku złożenia dyspozycji transferu – Dom Maklerski dokona transferu instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku do wskazanej firmy inwestycyjnej i przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta bez dokonywania sprzedaży instrumentów.