Otwieranie rachunku

Rachunek brokerski w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. otwierany jest po zawarciu z Klientem Umowy o świadczenie usług maklerskich.

Proponujemy dwa sposoby założenia rachunku:

Przed zawarciem Umowy dokonywana jest ocena poziomu wiedzy Klienta dotycząca inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia oraz celów inwestycyjnych. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez klienta, Dom Maklerski Banku BPS S.A. przekazuje informację o ofercie odpowiedniej pod względem ryzyka inwestycyjnego.

Rachunek dla osoby fizycznej

Osoba fizyczna, pragnąca otworzyć rachunek w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. przy zawieraniu umowy powinna:

  • okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość w rozumieniu właściwych przepisów
  • w przypadku osób fizycznych będących obywatelami polskimi przedstawić numer ewidencyjny PESEL
  • podać adres zameldowania oraz zamieszkania dla celów podatkowych lub złożyć certyfikat rezydencji

Rachunek dla osoby prawnej

Osoba prawna, stowarzyszenie, fundacja powinna złożyć:

  • aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy)
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz informację o właściwym Urzędzie Skarbowym
  • wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem brokerskim Klienta ze wzorami ich podpisów adresami zameldowania, numerami ewidencyjnymi PESEL, numerami NIP oraz seriami i numerami ich dokumentów tożsamości