Przeniesienie środków

Oszczędzający, który zdecydował się na założenie IKE lub IKZE i po pewnym czasie nie jest zadowolony ze sposobu prowadzenia konta przez daną instytucję ma prawo w każdym czasie przenieść swój kapitał do innej instytucji finansowej. Przedmiotem transferu może być tylko gotówka, więc posiadane aktywa należy wcześniej spięniężyć (wyjątkiem jest transfer między domami maklerskimi gdzie możemy przenosić posiadane instrumenty finansowe).

Możliwe jest też przeniesienie środków gromadzonych przez oszczędzającego na IKE, do programu emerytalnego, do którego przystąpił, bądź też do IKE prowadzonego przez inną instytucję finansową. Przenoszenie środków między IKE, między IKZE lub między IKE i PPE nosi nazwę wypłaty transferowej. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków.