Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 29.12.2023
  • Monnari nie porozumiało się z Orbisem ws. zakupu nieruchomości. Spółka zależna Monnari Trade zakończyła negocjacje z Orbisem dot. zakupu nieruchomości położonej we Wrocławiu, z powodu nieosiągnięcia porozumienia co do ceny transakcji - podało Monnari w komunikacie. W kwietniu Monnari informowało, że spółka zależna, Monna Nice, podpisała z Orbisem list intencyjny, w którym podmioty wyraziły zainteresowanie umową sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu. Warunkiem zakupu nieruchomości był pozytywny wynik procesu due diligence. Koszt nabycia nieruchomości szacowano wtedy na ok. 18 mln zł. Spółka podawała, że traktuje transakcję jako inwestycję zabezpieczającą wartość posiadanych środków pieniężnych. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Po sprzedaży części Ogrodów Geyera w zeszłym roku Monnari dysponuje znaczącymi środkami pieniężnymi, którymi stara się racjonalnie gospodarować poprzez m. in. udzielania pożyczek innym podmiotom. W styczniu br. Spółka pożyczyła 6,382 mln euro Spółce Rank Progress SA na 8 proc. w skali roku. Następnie pożyczyła Spółce Redan 4 mln zł na 10 proc. w skali roku. W obliczu wciąż wysokiej inflacji alokacja niepracujących zasobów gotówkowych w aktywa przynoszące dochód należy ocenić pozytywnie. W naszej ocenie, Spółka dalej będzie poszukiwać możliwości efektywnej alokacji gotówki, w tym także poprzez poszerzenie portfolio marek poprzez akwizycję (w styczniu Monnari nabyła część Spółki Redan (znak towarowy „Top Secret” oraz „Dry Wash”) za kwotę 8 mln zł), jak również kontynuować skup akcji. Od początku roku, notowania Monnari wzrosły o 8,4 proc. przedłużając tym samym trend wzrostowy na akcjach Spółki, jaki trwa od grudnia 2021 r. (A. Wizner)

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).