Obligacje Marvipol Development S.A. zastrzeżenie prawne

Obligacje Marvipol Development S.A. zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, dotyczą lub są związane z  ofertami publicznymi obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych przez Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000 PLN („Program”; „Oferta”).

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce .

W związku z Ofertą Prospekt został udostępniony, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki: www.marvipol.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl.

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji właściwych dla Obligacji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez Spółkę. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki Ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz, nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za Ofertę Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Uwaga – oferta kierowana jest do poniższej określonej grupy docelowej.

Grupą docelową są podmioty spełniające poniższe kryteria:

Wiedza i doświadczenie – Klient posiadający wiedzę o rynku finansowym lub doświadczenie na rynku finansowym, który rozumie konstrukcję instrumentu finansowego, może podjąć świadomą decyzję inwestycyjną w oparciu o dokumentację ofertową, przy zrozumieniu czynników ryzyka, które są w niej zawarte.

Sytuacja finansowa  z uwzględnieniem możliwości ponoszenia strat – Klient powinien być w stanie ponieść na konkretnym instrumencie stratę w wysokości 100% zainwestowanych aktywów.

Cele inwestycyjne i potrzeby - W ramach danej części portfela instrumentów, produkt realizuje cel inwestycyjny polegający na wypracowaniu stabilnego zysku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych przy umiarkowanym ryzyku.  Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata i 6 miesięcy. Dopuszczalny horyzont inwestycyjny może być krótszy. Istnieje możliwość wcześniejszego (niż termin wykupu) zakończenia inwestycji ze względu na wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, przy zastrzeżeniu  ryzyka płynności.

Tolerancja ryzyka oraz zgodności wskaźnika zysku do ryzyka – Instrument finansowy chrakteryzujący się umiarkowanym ryzykiem. Ryzyko inwestowania w obligacje przedsiębiorstw ulega znacznemu ograniczeniu w wyniku dywersyfikacji portfela – Klient powinien rozumieć korzyści wynikające z dywersyfikacji.

 

 button zastrzeżenia prawne