Opłaty

Ile kosztuje IKE/ IKZE

wyszczególnienie rach. podstawowy rach. ekonomiczny
otwarcie rachunku 0 zł 0 zł
prowadzenie rachunku 15 zł / kwartał 0 zł
notowania / 1 najlepsza oferta 0 zł 0 zł
   prowizje od zleceń internetowych    
akcje, prawa do akcji, prawa poboru,
warranty, certyfikaty, ETF
0,16 % min 3 zł 0,24 % min 3 zł
obligacje i listy zastawne 0,13 % min 3 zł 0,15 % min 3 zł

Aktywni Klienci DM BPS S.A. mają możliwość uzyskania indywidualnej liniowej stawki prowizyjnej

Inne opłaty:
  • Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKE/IKZE - 0,5 % wartości transakcji lub 0,5 % wartości portfela min. 100 zł
  • Przeniesienie instrumentów finansowych z IKE do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej - równowartość opłaty pobieranej przez KDPW