Opłaty

Ile kosztuje IKE/ IKZE

  • Otwarcie rachunku IKE/IKZE - 0 zł
  • Prowadzenie rachunku IKE/IKZE - 0 zł
  • Notowania - jedna najlepsza oferta - 0 zł
  • Prowizje od zleceń internetowych:

0,13 % min 3 zł - akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty, jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
0,13 % min 3 zł - obligacje i listy zastawne.

Aktywni Klienci DM BPS S.A. mają możliwość uzyskania indywidualnej liniowej stawki prowizyjnej

Inne opłaty:
  • Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKE/IKZE - 0,5 % wartości transakcji lub 0,5 % wartości portfela min. 100 zł
  • Przeniesienie instrumentów finansowych z IKE do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej - równowartość opłaty pobieranej przez KDPW