Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 28.12.2023
  • Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku.  Zarząd Cloud Technologies S.A. informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku wynosi +17% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku. W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej. (…) (ESPI RB NR 28/23)

    Komentarz DM Banku BPS. Cloud Technologies to notowana od 2012 na rynku Spółka zajmująca się dostarczaniem oprogramowania do optymalizacji internetowych kampanii reklamowych. Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku wyniosła +17 proc. i była niższa, niż w ostatnich miesiącach (sierpień +27 proc., wrzesień +23 proc.). W naszej ocenie, dynamikę wzrostu sprzedaży do klientów kluczowych wciąż jest wysoka, choć całkowite przychody w II i III kwartale 2023 utrzymują już niższą dynamikę niż w analogicznych okresach roku poprzedniego (odpowiednio 23,4 proc. i 9 proc.). Mimo to Spółka zachowuje dobrą rentowność. Przy zysku netto wynoszącym 3,2 mln zł na koniec III kwartału 2023, rentowność netto wyniosła 16,5 proc. Fundamenty Spółki oceniamy jako solidne. Stopa zadłużenia znajduje się na bezpiecznym niskim poziomie 0,18. Od początku roku kurs akcji wzrósł o 98,4 proc., a obecnie znajduje się na poziomie 67zł. W naszej ocenie, mimo, że rynek reklamy internetowej jest mniej podatny na wahania koniunktury, nie istnieją obecnie silne przesłanki do wzrostu notowań Spółki. (A. Wizner)

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).