Akcje Skotan S.A. zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, dotyczą lub są związane z  ofertą publiczną („Oferta”) z zachowaniem prawa poboru nowo emitowanych od 38.880.000 do 40.500.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D („Akcje serii D”), emitowanych przez Skotan S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie Prospektu UE na rzecz odbudowy (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 4 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie Akcji serii D w Polsce, a także o Dopuszczeniu.

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Akcji serii D.

W związku z Ofertą oraz, Dopuszczeniem, Prospekt został udostępniony, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.skotansa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. www.dmbps.pl.

Inwestowanie w Akcje serii D wyemitowane przez Spółkę wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta, Oferty Akcji serii D oraz Dopuszczenia. konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Inwestycja w Akcje serii D oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla udziałowych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki Ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii D.

Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji.

Przepisy prawa niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji, do których uzyskują Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

zapoznalem sie i przechode dalej