Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Przyjmuje się, że Klient, który otrzymał od Domu Maklerskiego niniejszą Politykę wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta („Politykę”) i nie zgłosił do niej zastrzeżeń wyraża zgodę na stosowanie Polityki wobec niego.

1. Zakres polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta (dalej: Polityka) obejmuje swym zakresem usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o obrocie). 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”) zobowiązuje się niniejszą Polityką do podejmowania działań zmierzających do uzyskania dla Klienta możliwie najlepszych wyników wykonania zlecenia, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane w wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter oraz inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia. Działania Domu Maklerskiego w zakresie wykonywania zleceń w pierwszej kolejności uwzględniać będą warunki wskazane przez Klienta w dyspozycji. 

Postanowienia Polityki mają zastosowanie do Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych, na rzecz których Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych. Polityka nie ma zastosowania
do klientów, którzy w relacjach z Domem Maklerskim działają jako uprawnieni kontrahenci, chyba że zażądają oni traktowania ich przez Dom Maklerski jako klientów profesjonalnych lub detalicznych. 

Dom Maklerski przekazuje Klientom treść Polityki przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich. Ponadto treść Polityki jest dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 

Wprowadzona Polityka ma na celu realizację wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o obrocie oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE C/2016/2398).

2. Miejsca wykonywania zleceń.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. realizuje zlecenia Klientów w następujących systemach wykonywania zleceń, które w sposób stały umożliwiają uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta:

 • rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • odpowiedni broker zagraniczny,
 • lub inne określone w Komunikacie Domu Maklerskiego.   
Dom Maklerski wykonując usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przekazuje zlecenia Klientów do towarzystw funduszy inwestycyjnych i dla tych zleceń nie stosuje się zasad Polityki.

Dom Maklerski na podstawie zapisów regulaminu świadczenia usług może realizować zlecenia, których przedmiotem są instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu.

 

3.Czynniki wpływające na realizację zlecenia.

W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników podczas realizacji zlecenia Dom Maklerski uwzględnia następujące czynniki:

 • cenę instrumentu finansowego na danym rynku,
 • koszty ponoszone przez Klienta związane z wykonywaniem i realizacją zlecenia,
 • czas zawarcia transakcji,
 • prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i czas rozliczenia,
 • wielkości zlecenia oraz jego charakter,
 • inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

Cena i koszty ponoszone przez Klienta są czynnikami, którym Dom Maklerski nadał najwyższe wagi. Powyższe czynniki zostały uszeregowane w zależności od nadanej im wagi, w kolejności od najwyższej do najniższej wagi.

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmiany w kolejności oraz przypisanych wagach w przypadku, gdy wymagać tego będzie indywidualny interes Klienta.

Dom Maklerski szeregując i ustalając wagi dla poszczególnych czynników, podczas realizacji zlecenia, bierze również pod uwagę:

 • kategorię, do której należy dany Klient,
 • specyfikację zlecenia,
 • cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia,
 • rodzaj i specyfikację możliwych miejsc wykonania,
 • zasady funkcjonowania systemu wykonywania zleceń, do których można skierować dane zlecenie
4. Realizacja zleceń.
Dom Maklerski wykonując zlecenia zgodnie z przyjętą Polityką stosuje następujące zasady:

 • Zlecenia Klienta realizuje się w miejscach wykonania, które w sposób stały umożliwiają uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta, określonych w Komunikacie Domu Maklerskiego, poprzez zawarcie transakcji na rachunek Klienta oraz w oparciu o warunki zawarte w złożonym przez Klienta zleceniu. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania zleceń Klienta niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonywania zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta.
 • Klientowi zawierającemu stosowną umowę z Domem Maklerskim zapewnia się zdalny dostęp do informacji, w tym notowań, z wykorzystaniem sieci Internet lub telefonu. Obsługa telefoniczna Klienta odbywa się za pośrednictwem infolinii lub wyznaczonych numerów telefonów. Notowania giełdowe on-line dostępne są dla wszystkich Klientów korzystających z usług internetowych.
 • Dom Maklerski może przyjąć zlecenie od Klienta określające dodatkowe warunki, które mogą wpłynąć na lepszą realizację składanej dyspozycji.
 • Informacja podawana dla Klientów bezpośrednio przed realizacją zlecenia, oparta jest na bieżących informacjach rynkowych dostępnych Domowi Maklerskiemu w momencie jej przedstawiania lub historycznych informacjach podanych publicznie i znanych Domowi Maklerskiemu w zależności od przyjmowanych zleceń do realizacji.
 • Dom Maklerski może zrealizować transakcję dla Klienta poza rynkiem regulowanym po złożeniu zlecenia i wyrażeniu przez niego zgody na takie zlecenie oraz w przypadku wykonania zlecenia na warunkach nie gorszych niż na rynku regulowanym lub 
 • w przypadku, gdy Klient zażądał takiego zlecenia.
 • W przypadku, gdy Klient złoży zlecenie na instrument finansowy nie określając rynku, na którym zlecenie ma być zrealizowane, a Dom Maklerski ma możliwość realizacji takiego zlecenia co najmniej na dwóch rynkach, na których dany instrument jest notowany, Dom Maklerski dokona wyboru danego rynku podstawie biorąc pod uwagę.
a)     najniższej ceny instrumentu finansowego w przypadku zleceń kupna i najwyższej ceny instrumentu finansowego w przypadku zleceń sprzedaży,
b)    najniższych kosztów realizacji zlecenia zgłoszonego przez Klienta,
c)     największego prawdopodobieństwa realizacji zlecenia ze względu na wielkość złożonego zlecenia i obrotów na danym instrumencie finansowym dotyczącym zlecenia na poszczególnych rynkach, na których Dom Maklerski ma możliwość wykonania takiego zlecenia,
d)    realizacji zlecenia i rozliczenia w najkrótszym czasie.

 • Analiza wyboru rynku, na którym ma być realizowane zlecenie dokonywana jest bezpośrednio przed realizacją zlecenia Klienta z uwzględnieniem czynników ryzyka, okoliczności złożenia zlecenia oraz charakteru zlecenia.
 • Dom Maklerski może łączyć zlecenie Klienta ze zleceniami innych Klientów 
 • w przypadku, gdy wykonanie takiego zlecenie nie spowoduje gorszych warunków transakcyjnych dla któregoś z Klientów. W innych okolicznościach Dom Maklerski nie realizuje zleceń Klientów poprzez ich łączenie. Realizacja połączonych zleceń następuje wg kolejności ich złożenia, w tym w szczególności w przypadku częściowego wykonania zlecenia powstałego z połączenia zleceń. Wielkość zleceń i cena nie wpływają na kolejność wykonania zleceń.
 • Zlecenia DDM wykonywane są przez Dom Maklerski zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi na rynku, mając na uwadze najlepiej pojęty interes Klienta.
 • Dom Maklerski nie ustala ani nie nalicza swoich prowizji w sposób niesprawiedliwie dyskryminujący poszczególne systemy wykonywania zleceń,
 • Przy wykonywaniu zleceń lub podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji na produkty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w tym produkty na zamówienie, Dom Maklerski sprawdza godziwość ceny zaproponowanej klientowi w drodze zgromadzenia danych rynkowych wykorzystanych do oszacowania ceny takiego produktu oraz, o ile jest to możliwe, w drodze porównania ich z podobnymi lub porównywalnymi produktami.
 • Dom Maklerski informuje klienta o systemie wykonywania zlecenia, w którym jego zlecenie zostało wykonane.
 • Dom Maklerski na żądanie klienta wykaże klientowi, że zlecenie zostało wykonane zgodnie z niniejszą Polityką.

Obowiązek stosowania zasad zawartych w niniejszej Polityce i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, nie dotyczy zleceń:

 • zleceń wykonywalnych wyłącznie w jednym miejscu wykonania, jeżeli dla instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia dostępne jest wyłącznie jedno miejsce wykonania zlecenia,
 • zleceń wykonywanych zgodnie ze szczegółową instrukcją Klienta – jeżeli Klient określi szczegółowe warunki realizacji zlecenia, Dom Maklerski realizuje zlecenie zgodnie z tymi warunkami i w tym zakresie obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta uważa się za wykonany,
 • zleceń realizujących wysoce złożone i zindywidualizowane transakcje, gdy na rynku nie są dostępne informacje o porównywalnych transakcjach,
 • zleceń składanych przez klienta z wykorzystaniem tzw. bezpośredniego dostępu do rynku, gdy Klient ma bezpośredni dostęp do rynku poprzez interfejs elektroniczny dostarczony przez Dom Maklerski i w każdym przypadku łączy się jedynie z określoną giełdą. 

W wyżej wymienionych przypadkach, z wyjątkiem wskazanych przez Klienta warunków zlecenia albo  charakter zlecenia lub warunki panujące na rynku sprawiają, że ten sposób wykonania nie może być zrealizowany Dom Maklerski realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie, według kolejności przyjmowania.

Na żądanie Klienta Dom Maklerski przekazuje szczegółowe informacje o podjętych działaniach w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia.

5. Ostrzeżenie.

Niniejsza Polityka nie daje gwarancji, że w każdym przypadku zlecenie Klienta zostanie zrealizowane z najlepszym dla Klienta skutkiem. Uwzględnienie wszystkich warunków wskazanych przez Klienta może powodować niezrealizowanie zlecenia na warunkach najlepszych dla Klienta.

6. Monitoring. 

Dom Maklerski monitoruje oraz dokonuje przeglądu wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki nie rzadziej niż raz na rok. 

W przypadkach wystąpienia okoliczności, które trwale będą wpływać na zdolność do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, w miejscach wykonywania ustalonych zgodnie z niniejszą Polityką, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonywania, przeglądu oraz wprowadzania zmian w Polityce. 

Dom Maklerski sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w odniesieniu do każdej klasy instrumentów finansowych, coroczny raport zawierający wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zlecenia, ustalonych przy uwzględnieniu wolumenu obrotu zrealizowanego przez Dom Maklerski  w danym systemie wykonywania zlecenia w okresie, za który jest sporządzany raport, oraz informację o jakości wykonanych zleceń.

7. Istotne zmiany polityki realizacji zleceń.

Dom Maklerski informuje Klientów o istotnych zmianach w sposobie wykonywania zleceń oraz w  Polityce, które zostaną podane do wiadomości Klientów w terminie umożliwiającym wypowiedzenie umowy z zachowaniem odpowiedniego terminu oraz w sposób jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd.