Rodzaje zleceń

Zlecenie PEG
• Limit zlecenia PEG automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit, dzięki czemu zwiększa się możliwość realizacji zlecenia.
• Podczas składania zlecenia PEG inwestor ma możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu:
- maksymalnego dla zleceń kupna,
- minimalnego dla zleceń sprzedaży,
co ogranicza możliwość zawarcia transakcji tylko do tego poziomu.
 
Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
• Zlecenie może być zrealizowane częściowo.
• Ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR.
• Można je składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych.
• Jest realizowane z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza i może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach; składający je nie ma możliwości kontroli kursu realizacji.
• Część zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszu nadal jako PKC.
• W czasie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, kiedy w arkuszu nie ma innych zleceń.
 
Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
• Zlecenie zastępuje dotychczasowe zlecenia PCR oraz PCRO i przyjmuje zmieniony sposób realizacji.
• Można je składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz podczas notowań ciągłych.
• Ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC.
• Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, instrument jest zawieszany (standardowo).
• Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, zlecenie jest odrzucane.
• Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki są również odrzucane.
 
Zlecenie WNF (Ważne na Najbliższy Fixing)
• Zlecenie jest przyjmowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu).
• Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu.
• Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.
• Realizacja WNF następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.
 
Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
• Jest przyjmowane w czasie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie.
• Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie.
• Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.
• Realizacja zlecenia WNZ następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.
 
Zlecenie WDC (Wazne do czasu określonego przez składającego zlecenie)
• Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu do czasu określonego przez składającego zlecenie; czas można określić z dokładnością do jednej sekundy.
• Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego.
 
Zlecenia STOP
Zlecenia STOP są zleceniami z limitem aktywacji i są one wykorzystywane przez inwestorów  w strategiach opierających się na założeniu, że kurs danego instrumentu finansowego  będzie podążał w oczekiwanym przez nich kierunku po przekroczeniu ustalonego poziomu.
 
Wyróżniamy następujące zlecenia STOP:
  • STOP Limit
  • STOP Loss
Zlecenie STOP Limit – zlecenie z limitem aktywacji zawierające określony limit ceny, po której zlecenie ma być zrealizowane. W przypadku aktywowania zlecenia STOP Limit jest ono dodawane do arkusza zleceń jako  zlecenie z limitem.
 
Zlecenie STOP Loss – zlecenie z limitem aktywacji bez określonego limitu realizacji zlecenia (limit  ten określony jest jako PKC - Po Każdej  Cenie. W przypadku aktywowania zlecenia STOP Loss jest ono dodane do arkusza zleceń jako zlecenie PKC
 
UWAGA
Zlecenia STOP muszą spełniać określone warunki:
Zlecenia kupna – limit aktywacji > kurs ostatniej transakcji, w przypadku zleceń STOP Limit Limit ceny >= limit  aktywacji
Zlecenia sprzedaży: limit aktywacji < kurs ostatniej transakcji, dodatkowo w przypadku zleceń Stop Limit: Limit ceny <=limit  aktywacji.
 
Zlecenia STOP , W fazie przed otwarciem  nie są brane pod uwagę przy wyznaczaniu teoretycznego kursu otwarcia oraz teoretycznego wolumenu otwarcia, ani też nie są uwzględniane przy zawieraniu transakcji na samym  otwarciu instrumentu.