Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 28.11.2023
  • Echo Investment miało w III kw. 24,1 mln zł zysku netto j.d. i 67,9 mln zł zysku operacyjnego (opis). Echo Investment odnotowało w III kw. 2023 roku 24,1 mln zł zysku netto j.d. i 67,9 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu kwartalnego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 2,7 mln zł (przedział 1,5-3,4 mln zł) i 42,3 mln zł EBIT (przedział 33-54,2 mln zł). Przychody w trzecim kwartale 2023 r. wyniosły 193,6 mln zł, w porównaniu do 140,6 mln zł konsensusu (przedział 110-165,8 mln zł). Dla porównania, w trzecim kwartale 2022 r. Echo Investment miało 62,9 mln zł zysku netto j.d., 425,5 mln zł przychodów i 110,1 mln zł EBIT. Po trzech kwartałach 2023 r. grupa miała ok. 650,5 mln zł przychodów, 99,9 mln zł EBIT i 33,2 mln zł zysku netto j.d. Zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wyniósł 223,8 mln zł, w porównaniu do 363,4 mln zł przed rokiem. Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa Echo Investment sprzedała 1.315 mieszkań, z czego na trzeci kwartał przypadły 493 lokale i przekazała klucze do 791 mieszkań, z czego 179 w trzecim kwartale. Grupa rozpoczęła również budowę 896 lokali na sprzedaż. Obecnie grupa posiada 3.171 mieszkań w budowie. "Po przeniesieniu wszystkich aktywności w sektorze mieszkaniowym do Archicomu, kontynuujemy realizację ambitnej strategii rozwoju tej spółki w największych miastach w Polsce. W ramach grupy przygotowujemy nowe inwestycje, w których znajdzie się w sumie blisko 8.000 mieszkań na sprzedaż. To wolumen, który pozwoli marce Archicom konsekwentnie budować pozycję wiodącego, polskiego dewelopera. Równocześnie, wzmacniamy strategiczną pozycję Echo Investment jako dewelopera projektów o dużej skali, tzw. destinations" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Echo Investment Nicklas Lindberg. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Echo Investment w III kwartale, mimo, że znacznie słabsze niż rok temu, zaskoczyły pozytywnie inwestorów. Przychody spadły o 37,7 proc. r/r do 193,6 mln zł podczas gdy rynek spodziewał się spadku do 140,6 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 67,9 mln zł, co oznacza spadek o 38,3 proc. r/r do 67,9 mln zł przy oczekiwaniach na poziomie 42,3 mln zł. W największym stopniu Spółka zaskoczyła na poziomie zysku netto jednostki dominującej, który przewyższył konsensus prawie 10-krotnie i wyniósł 24,1 mln zł (w ujęciu rocznym spadek wyniósł 61,7 proc.). W naszej ocenie, spadki r/r stanowią naturalną konsekwencję niższej sprzedaży mieszkań w I półroczu 2022. W branży deweloperskiej sprzedane mieszkania księgowane są jako przychody dopiero w momencie ich przekazania (przy zakończeniu budowy). Stąd niższa baza sprzedanych mieszkań sprzed roku negatywnie wpłynęła na liczbę oddanych mieszkań w III kwartale (w tym okresie przekazano zaledwie 179 mieszkań podczas gdy w okresie ostatnich 9 miesięcy 791). Perspektywy dla Spółki oceniamy jako pozytywne, sprzedaż wciąż napędzana jest kredytem 2 proc. oraz niższymi stopa procentowymi, które zwiększają zdolność kredytową potencjalnych nabywców mieszkań. Od marca notowania Echo Investment poruszają się w wąskim przedziale konsolidacji 4-4,5 zł. Mimo to, dotychczasowa stopa zwrotu pozostaje dodatnia i wynosi 17 proc. Z uwagi na znacznie lepsze od konsensusu wyniki, nie wykluczamy, że podczas najbliższych sesji zobaczymy wzrosty na akcjach. Najbliższy opór plasuje się w okolicach 4,3 zł. (Ł. Bryl) 

    Podsumowanie sesji 27.11.2023

    28.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).