Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 27.11.2023
 • PEKABEX SA. Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex BET S.A. ("Spółka") zawarła Ze Skamex S.A. z siedzibą w Łodzi ("Inwestor") umowę o generalne wykonawstwo inwestycji ("Umowa"), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

   Przedmiot Umowy: budowa hali logistyczno-magazynowej wysokiego składowania z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną drogą dojazdową przy ul. Technicznej 14 w Łodzi

  Wartość Umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

  Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: po podpisaniu Umowy

  Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: 31 lipca 2024 r,

  Okres gwarancji: Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji, przy czym najdłuższy okres to 20 lat

  Okres rękojmi: 5 lat

  Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości Umowy brutto

  Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy brutto

  Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości Umowy netto

  Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

  Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak (PAP Biznes).

  Komentarz DM Banku BPS. Pekabex poinformował o zawarciu nowego kontraktu, który, jak podaje Spółka, stanowi 4 proc. przychodów za 2022 r. oraz ponad 5 proc. wartości kapitałów własnych na koniec 2022 r. Tym samym, informację tę oceniamy jako pozytywną, zwiększającą backlog Spółki, który na koniec września wynosił 1,02 mld zł, co oznacza, że wskaźnik backlog/roczne przychody znajdował się na poziomie 0,57 (znacznie mniej niż największe przedsiębiorstwa budowlane notowane na GPW). Mimo to, fundamenty Spółki oceniamy jako solidne. Po trzech kwartałach 2023 Spółka wypracowała 1,183 mld zł przychodów (spadek o 5,8 proc. r/r), z kolei zysk operacyjny wzrósł o 22,6 proc. r/r do 17,3 mln zł, zaś zysk netto zwiększył się o 26,9 proc. do 15,1 mln zł. Zadłużenie Spółki znajduje się na wysokim, ale wciąż relatywnie bezpiecznym poziomie (stopa zadłużenia na koniec września wyniosła 0,67). Od początku roku notowania Pekabexu wzrosły o 56 proc. Obecny kurs akcji (22,3 zł) znajduje się 21,5 proc. poniżej historycznych maksimów ustanowionych w maju 2021. W naszej ocenie, bodźcem do wzrostów cen akcji powinny być inwestycje realizowane w ramach KPO, choć obecnie jest to perspektywa raczej długoterminowa. W krótkim okresie, nie spodziewamy się wzrostów notowań Spółki. (Ł. Bryl)

  Podsumowanie sesji 24.11.2023

  27.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).