Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 25.05.2023
  • Strata netto j.d. Oponeo w I kw. 2023 r. wyniosła 3,2 mln zł. Strata netto j.d. Oponeo w I kw. 2023 r. wyniosła 3,2 mln zł wobec 2,8 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w tym okresie 6-8 mln zł straty netto. Jak podano, na niższy wynik finansowy netto miał wpływ przede wszystkim wzrost kosztów operacyjnych. Najbardziej wzrosły koszty zużycia materiałów i energii - o 183,6 proc., następnie amortyzacji o 49,7 proc. oraz usług obcych o 6,4 proc. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa miała 5,8 mln zł straty EBIT i 292,2 mln zł przychodów. W analogicznym okresie poprzedniego roku strata operacyjna wyniosła 3,7 mln zł, a przychody 275,9 mln zł. Oczekiwania analityków co do przychodów w pierwszym kwartale 2023 r. znajdowały się w przedziale 289,1-291 mln zł, a w przypadku straty operacyjnej w przedziale 4,6-7,2 mln zł. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa sprzedała w sumie 643,9 tys. sztuk opon (spadek o 4,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) oraz 26,9 tys. sztuk felg zarówno aluminiowych, jak i stalowych (spadek o 27,9 proc. w odniesieniu do pierwszego kwartału 2022). "Niższa sprzedaż opon w I kwartale 2023 roku wynikała przede wszystkim z mniejszej o ponad 17 proc. sprzedaży opon zimowych (sezon sprzedaży opon zimowych przypadał głównie w miesiącach październik-grudzień 2022, inaczej zaś rozłożyła się sprzedaż opon zimowych w poprzednim sezonie). Zmniejszenie sprzedaży opon letnich o 5,2 proc. w I kwartale 2023 roku wynikało z opóźnienia sezonu wymiany opon na letnie w stosunku do roku ubiegłego i zostało prawie w całości skompensowane zwiększoną o 4,9 proc. sprzedażą opon całorocznych" - napisano w raporcie. (…)(PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Strata netto (zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostki dominującej) w I kwartale nie jest niczym nadzwyczajnym w działalności Oponeo, ponieważ jest to spółka, której sprzedaż jest naznaczona sezonowością. Największe przychody oraz zysk netto Spółka osiąga w II i IV kwartale (sezon wymiany i zakupu opon), najniższe zaś w I i III kwartale. Na poziomie przychodów Oponeo wypracowało wyższą sprzedaż niż w zeszłym roku (wzrost o 6 proc. r/r) mimo spadków wolumenowych (Spółka sprzedała łącznie 643,9 tys. sztuk opon, co oznacza spadek o 4,9 proc. r/r oraz 26,9 tys. sztuk felg, co oznacza spadek o 27,9 proc. r/r). Tym samym Spółka realizuje dość powszechną strategię charakterystyczną dla środowiska podwyższonej inflacji, jaką jest w obliczu słabszego popytu na oferowanie produktów po wyższych cenach tak, by zneutralizować spadki wolumenowe. Z kolei, wyższa niż w zeszłym roku strata wynika z presji kosztowej, głownie kosztów zużycia materiałów i energii (wzrost o 183,6 proc.). Oponeo zaskoczyło jednak pozytywnie wielkością straty netto (konsensus zakładał przedział 6-8 mln zł, podczas gdy faktyczna strata wyniosła 3,2 mln zł). Notowania Oponeo na początku kwietnia weszły w trend wzrostowy – wzrost wyniósł dotychczas ok. 25 proc. W naszej ocenie, mimo straty netto, Spółka ma szansę na kontynuację wzrostów za czym przemawia fakt, że faktyczna strata była mniejsza od oczekiwanej. Niemniej jednak, na rynku może wciąż panować negatywny sentyment związany z impasem rozmów ws. podniesienia limitu zadłużenia USA, co będzie miało wpływ na notowania spółek pokazujących wyniki. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 24.05.2023

    25.05.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).