Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 24.05.2023
  • Eurocash chce wypłacić 0,36 zł dywidendy na akcję. Eurocash rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę w formie dywidendy 50 mln zł z zysku netto za 2022 rok, co daje 0,36 zł na akcję - podała spółka w projekcie uchwał na walne zgromadzenie. Pozostała część zysku netto z 2022 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy planowany jest na 26 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2023 roku. W zeszłym roku cały zysk netto za 2021 rok, w kwocie 137 mln zł, trafił na kapitał zapasowy. W 2021 roku Eurocash wypłacił 0,48 zł dywidendy na akcję.

    Komentarz DM Banku BPS. Po stracie netto w 2021 r., w 2022 r. Eurocash wypracował zysk netto w wysokości 67 mln zł. Spółka zdecydowała, że znaczną częścią tego zysku (50 mln zł) podzieli się z akcjonariuszami. Eurocash chce wypłacić 0,36 zł dywidendy za akcję, co, przy cenie akcji na wczorajszym zamknięciu oznacza jednak niską stopę dywidendy na poziomie 2 proc. Wypłata dywidendy z pewnością ucieszy akcjonariuszy, szczególnie, że w zeszłym roku wypłaty nie było, aczkolwiek jej wysokość jest niska, co wynika jednak z wciąż odbudowującej się pozycji na rynku i sytuacji finansowej Eurocash. W naszej ocenie, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego (Spółka odczuwa spadek realnej sprzedaży detalicznej, a na wynik netto negatywnie wpływają wysokie koszty finansowania), Eurocash wciąż ma potencjał do wzrostów. Mimo niełatwego bieżącego roku, Spółka podtrzymuje cel w wysokości 1 mld zł EBITDA na koniec 2025. Od początku roku notowania Eurocashu wzrosły o prawie 30 proc., co w znacznej mierze wynikało z dobrego przyjęcia wyników rocznych opublikowanych pod koniec marca. Niedawno Eurocash pokazał z kolei wyniki za najsłabszy sezonowo I kwartał, jednak ich przyjęcie przez rynek było chłodne. Spodziewamy się, że II kwartał będzie znacznie lepszy (Spółka zauważa pewną poprawę, na co wpływ miała m. in. majówka). (Ł. Bryl) 

    Podsumowanie sesji 23.05.2023

    24.05.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).