Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 24.01.2023
  • PlayWay chce sprzedać w ABB do 860.152 akcji Movie Games. PlayWay chce sprzedać do 860.152 akcji Movie Games, stanowiących 33,43 proc. w kapitale zakładowym spółki. Rozpoczął się proces budowy księgi popytu - podał PlayWay w komunikacie. "Przewiduje się, że proces budowy księgi popytu zostanie zakończony w dniu 26 stycznia 2023 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz łączna liczba akcji sprzedawanych, w tym liczba akcji sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez emitenta, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu" - napisano w komunikacie. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcja Movie Game była wyceniana na 33,60 zł. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Playway chce sprzedać 860 512 akcji Movie Games, co w praktyce oznaczałoby pełne wyjście z inwestycji. Dotychczas to właśnie Playway był największym akcjonariuszem Spółki (udział w akcjonariacie na poziomie 33,43 proc.). Nieznana jest jeszcze łączna cena sprzedaży, ponieważ zostanie ona ustalona po zakończeniu budowy księgi popytu, co ma nastąpić 26 stycznia. Zakładając cenę na poziomie z końca sesji w poniedziałek (33,6 zł), wartość sprzedaży wszystkich akcji Playway wyniesie 28,9 mln zł. Stanowi to równowartość ok. 33 proc. przychodów za III kwartał oraz 6 proc. kapitałów własnych Spółki. Biorąc pod uwagę kształtowanie się notowań Movie Games w zeszłym roku, obecna cena jest relatywnie atrakcyjna dla strony sprzedającej. Po wyraźnym trendzie spadkowym przez większość 2022 r., w połowie listopada kurs Movie Games wszedł w fazę wzrostową, będąc ponad dwukrotnie powyżej rocznych minimów z października 2022. W krótkim terminie decyzja o sprzedaży udziałów w Spółce zależnej i tym samym zasileniu gotówką wzmocni sytuację płynnościową, zmniejszy zadłużenie netto oraz dostarczy środków na rozwój innych gier w grupie Playway. Akcje Playway znajdują się obecnie trendzie wzrostowym. Od październikowego dołka kurs wzrósł o 74 proc. W naszej ocenie, istnieją obecnie przesłanki do kontynuacji fazy wzrostowej. (Ł. Bryl)

    24.01.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).