Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 23.11.2023
  • Zysk netto grupy PZU w III kw. '23 wzrósł do 1.458 mln zł z 727 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU według MSSF 17 w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.458 mln zł z 727 mln zł rok wcześniej - podał ubezpieczyciel w raporcie. Raport za III kwartał, podobnie jak raport za I kwartał i I półrocze, PZU przedstawił w nowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17, który obowiązuje europejskie zakłady ubezpieczeń od 1 stycznia 2023 r. W trzecim kwartale grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń do 6.915 mln zł z 6.298 mln zł rok wcześniej. Wynik z usług ubezpieczenia spadł do 1.027 mln zł z 1.042 mln zł rok wcześniej. Ubezpieczyciel podał, że po trzech kwartałach 2023 r. grupa wypracowała rekordowy w historii zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4,16 mld zł. Jest on wyższy rok do roku o 62,4 proc. W okresie tym grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 19,9 mld zł, czyli o niemal 1,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22 proc., co oznacza wzrost o 6,7 pp. rdr. "Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024. Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. W kwietniu 2023 r., w związku z wdrożeniem nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości MSSF 17 oraz zmianami makroekonomicznymi, jakie nastąpiły od czasu przyjęcia nowej strategii na lata 2021-2024, Grupa PZU dokonała rekalibracji kluczowych mierników w tym dokumencie. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki PZU za III kwartał są rekordowe. Przychody wzrosły o 9,8 proc. do 6,915 mld zł r/r, zaś zysk netto jednostki dominującej się podwoił do 1,458 mld zł. Tym samym sierpniowe zapowiedzi Spółki sugerujące bardzo dobre wyniki w 2023 r. po raz kolejny się potwierdzają. PZU zwiększyło przychody we wszystkich segmentach. W najważniejszym z nich (segment ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych) przychody wzrosły o 12,8 proc. r/r do 4,2 mld zł. Oprócz poprawy w działalności stricte operacyjnej, PZU generuje dodatkowe dochody z tytułu posiadanych obligacji, które pozytywnie kontrybuują do wyniku netto (ponad 500 mln zł w formie odsetek otrzymywanych co kwartał). Spółce sprzyja także niższa niż w latach przed pandemią częstość szkód w segmencie OC komunikacyjnym. Notowania PZU znajdowały się od początku roku w trendzie wzrostowym zyskując w tym czasie 32 proc. W ostatnim miesiącu akcje poruszają się jednak w wąskim przedziale konsolidacji 44-47 zł. Możliwe wybicie górą (czego nie wykluczamy w związku z dobrymi wynikami) oznaczałoby zmierzenie się poziomem 50 zł za akcję, który jest historycznym maksimum Spółki ustanowionym jeszcze w 2015 r. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 22.11.2023

    23.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).