Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 22.09.2022
  • 22.09

    Szacunkowe wyniki Grupy Azoty w II kwartale powyżej oczekiwań analityków. Grupa Azoty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 800 mln zł, EBITDA sięgnęła 1,24 mld zł, zysk operacyjny 1,06 mld zł, a przychody 6,41 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki Grupy Azoty są lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Konsensus PAP Biznes, składający się z pięciu prognoz analityków biur maklerskich, zakładał, że w drugim kwartale 2022 roku Grupa Azoty będzie miała 705,7 mln zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA, 963,1 mln zł EBIT oraz 6,14 mld zł przychodów. W całym pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty miała 1,68 mld zł zysku netto, 2,58 mld zł EBITDA, 2,21 mld zł EBIT oraz 13,24 mld zł przychodów. Marża EBITDA na koniec pierwszego półrocza wyniosła 19,5 proc. Pozytywny wpływ na wyniki miał Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa Azoty. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz  DM Banku BPS.  Podane szacunkowe wyniki za II kwartał są bardzo dobre.  Ponad dwukrotnie zwiększyły się przychody do 6,41 mld zł (o 102,2 proc. r/r) a zysk netto według szacunków wyniósł 800 mln zł (wzrost o 379 proc. r/r). Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ograniczenia w imporcie związane z sankcjami i wysokie ceny gazu spowodowały dużą destabilizację na rynkach chemicznych i stworzyły miejsce na dobry zarobek wybranym podmiotom, do których zalicza się Grupa Azoty. Notowania Spółki w szybkim tempie wzrosły wyznaczając pod koniec maja lokalne maksimum na poziomie 55 zł. Obawy o rentowność produkcji przy bardzo wysokich cenach gazu a także sierpniowe komunikaty o wstrzymywaniu produkcji nawozów z tego powodu, zepchnęły notowania niewiele powyżej lutowego dołka. Aktualnie kurs odbił na poziomy z początku roku (+1,6% ytd). W naszej ocenie zaprezentowane szacunki powinny przełożyć się na wzrost notowań i pozwolić na powrót do długoterminowego trendu wzrostowego.  (A. Wizner)

     

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).