Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 21.10.2021
  • Grupa Kęty miała w III kw. 167,4 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 158 mln zł zysku. Grupa Kęty miała w trzecim kwartale 2021 r. 167,4 mln zł zysku netto, 245,2 mln zł EBITDA, 207,1 mln zł EBIT oraz 1,24 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wcześniej Kęty szacowały, że przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 1,276 mld zł, EBITDA 237 mln zł, EBIT 199 mln zł, a zysk netto 158 mln zł.  Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. Grupa Kęty miała 3,38 mld zł przychodów, 466,7 mln zł zysku netto, 696,8 mln zł EBITDA oraz 583,4 mln zł EBIT. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Podane wyniki za III kwartał 2021 są lepsze (z wyłączeniem przychodów) od wcześniej szacowanych. Przychody wzrosły do 1,24 mld zł wobec 1,276 mld zł prognozowanych wcześniej, EBITDA 245,2 mln zł wobec 237 mln zł, EBIT 207,1 mln zł wobec 199 mln zł, a zysk netto 167,4 mln zł wobec 158 mln zł. Z kolei, w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2020 największe procentowe wzrosty miały miejsce w segmencie wyrobów wyciskanych, którego przychody zwiększyły się o 57,1 proc. r/r do 393,1 mln zł przy wzroście EBITDA o 40 mln zł. W segmencie opakowań giętkich przychody wzrosły o 29,5 proc. r/r do 299 mln zł (spadek EBITDA wyniósł 5,8 mln zł), natomiast przychody segmentu systemów aluminiowych zwiększyły się o 24,8 proc. r/r do 548,1 mln zł (wzrost EBITDA wyniósł 18 mln zł). Grupa Kęty korzysta na hossie na rynku aluminium, którego cena od początku roku wzrosła o 55,6 proc. W konsekwencji notowania Grupy zwiększyły się o 27,2 proc. od początku stycznia, osiągając historyczne maksimum w połowie lipca 2021 na poziomie 717 zł. Na zakończeniu sesji środowej kurs akcji wyniósł 636 zł. W naszej ocenie Grupa prezentuje solidne fundamenty, aczkolwiek wśród czynników negatywnych widzimy zmniejszenie środków pieniężnych (z 151,2 mln zł na koniec 2020 do 92,0 mln zł na koniec września 2021) oraz wzrost zadłużenia netto (wzrost do 841,3 mln zł z 620,1 mln zł kwartał wcześniej, co stanowi 1-krotność wyniku EBITDA, podczas gdy w pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik miał wartość 0,78). Niemniej jednak uważamy, że podane (i lepsze od wcześniejszych prognoz) wyniki stanowią w krótkoterminowej perspektywie prawdopodobny impuls do wzrostu notowań, natomiast w dłuższym horyzoncie czasu kurs akcji zależeć będzie od m.in. kształtowania się cen aluminium na rynku światowym. W tym przypadku rynek nie spodziewa się dalszych wzrostów, a raczej stabilizacji cen. (Ł. Bryl) 

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).