Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 21.09.2023
  • Podsumowanie sesji z dnia 20.09.2023

    21.09

    Komentarz DM Banku BPS.  Środa okazała się kluczowym dniem na GPW. Przed oczekiwaną decyzją FOMC w sprawie stop procentowych w USA, popyt na GPW zmobilizował się i sesja zakończyła się  pokaźnymi wzrostami  indeksów, niwelującymi straty z poprzednich dwóch dni. WIG20 zakończył notowania wzrostem o 2,32proc., i zamknął sesję na 1975,57pkt., Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na zamknięciu  1,75proc. i zamknął sesję na 67293,01pkt., mWIG40 wzrósł o 0,67proc. i zakończył notowania na poziomie 5066,88pkt.,  sWIG80 zakończył sesję spadkiem o 0,05proc. I zakończył sesję na poziomie 21085,58pkt. Obroty na rynku były podobne do poprzedniego dnia i wyniosły 1,05 mld zł. wobec 1,07mld zł. Na  obecnie najpłynniejszej serii FW20Z2320 prezentowanej na wykresie powyżej, obroty wyniosły 34849 wobec 27948 kontraktów poprzednio  a LOP wzrosła do 52551 wobec   50354 kontraktów poprzednio. Decyzję FOMC poznaliśmy wieczorem, stopy pozostały na tym samym poziomie, jednak jastrzębia retoryka zapowiadająca jeszcze jedną podwyżkę stóp o ( +0,25pp)  w bieżącym roku  wywołała spadki na amerykańskich giełdach. Dzisiejszy poranek zapowiada się spadkowo na otwarciu rynków, ale może zostać wykorzystany do zakupów. (T. Czarnecki)

     

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).