Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 21.09.2022
  • Zysk netto j.d. PGE w II kw. wyniósł 2.266 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 2.266 mln zł wobec 1.882 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 2.266 mln zł. EBITDA grupy wyniosła w II kwartale 3.777 mln zł (wzrost o 24 proc. r/r), na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld zł, przy czym w II kwartale roku 2021 analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld zł. EBITDA powtarzalna wyniosła 1.616 mln zł (spadek o 22 proc. r/r). (…) (PAP Biznes)

    Komentarz  DM Banku BPS.  Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę polskie spółki energetyczne, w szczególności te, które posiadają w swoich strukturach spółki wydobywcze jak PGE czy Tauron, odnotowały solidne wzrosty. W przypadku PGE notowania dotarły maksimów z 2021 roku. Obawy o globalne spowolnienie gospodarcze, prognozowane niedobory węgla na rynku, które trzeba będzie uzupełnić drogim węglem z importu oraz wciąż niejasne stanowisko rządu, co do kształtu rozwiązań dotyczących zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych, spowodowały że na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy spółki energetyczne znalazły się w silnym trendzie spadkowym. W naszej ocenie, dobre wyniki PGE za II kwartał oddalają ryzyko spadku notowań poniżej wsparć na minimów w początku 2021 oraz 2022 roku na poziomie 6,20 zł., jednak w obecnym otoczeniu rynkowym na szybki powrót do wzrostów raczej trudno liczyć. (A. Wizner)

    21.09

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).