Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 21.06.2022
  • AB wyemituje obligacje o wartości do 40 mln zł. Zarząd AB zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł - podała spółka w komunikacie. Jak podano, cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 10.000 zł. Obligacje mają zostać wyemitowane 14 lipca 2022 rok. Datę ich wykupu określono na 14 lipca 2026 roku. Oprocentowanie będzie zmienne bazujące na stopie procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych. AB będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. AB to największa sieć dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka planuje pozyskać łącznie do 40 mln zł kapitału poprzez emisję obligacji, oprocentowanie będzie zmienne oparte o WIBOR 6M, a odsetki wypłacane co pół roku. W naszej ocenie szanse powodzenia emisji są umiarkowane. Pozytywnie oceniamy fundamenty Spółki. W 2021 roku przychody wzrosły o 28,1 proc. r/r do 13,074 mld zł, zaś zysk netto wyniósł 123,7 mln zł (wzrost o 86,3 proc. r/r). Stopa zadłużenia na koniec I kwartału 2022 wyniosła 0,68, co jest wartością wysoką, ale wciąż mieszczącą się w bezpiecznym przedziale referencyjnym. Optymistycznie postrzegamy także branżę, szczególnie, że perspektywa odblokowania środków z KPO jest coraz bliższa. Negatywnie postrzegamy jednak oferowaną wysokość oprocentowania oraz brak zabezpieczenia obligacji. Przy dzisiejszej wartości WIBOR 6M obligatariusze mogą liczyć na oprocentowanie w wysokości 9,64 proc., co jest poniżej majowego odczytu inflacji (13,9 proc.). (Ł. Bryl)

    21.06

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).