Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 21.01.2022
  • ASBISc ENTERPRISES Plc. Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2021 r. Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach, ogłoszonej raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że: - szacunkowe skonsolidowane przychody za grudzień 2021 r. wyniosły ok. 397 mln USD i były o ok. 16% wyższe od przychodów wypracowanych w grudniu 2020 r. (343 mln USD). Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Grudniowe wyniki sprzedażowe są dla spółek zajmujących się dystrybucją sprzętu IT tradycyjnie najlepszymi w roku z uwagi na zamykanie budżetów administracji publicznej i firm prywatnych oraz wydatki świąteczne. Szacunkowe przychody podane przez Asbis wyniosły ok. 397 mln USD i są wyższe od wyników wypracowanych w listopadzie o 29,7 proc. i o 16 proc. lepsze niż w grudniu 2020. Wcześniejsze komunikaty Spółki dotyczące szacunków przychodów za pozostałe miesiące IV kwartału sugerują, że przychody w tym okresie wyniosą łącznie ok. 949 mln USD, co stanowi wzrost w stosunku do III kwartału o 32,5 proc. Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. szacunkowe przychody za IV kwartał 2021 będą większe o 9,7 proc. W naszej ocenie Asbis z jednej strony wykorzystuje trwającą wysoką koniunkturę na sprzęt IT, a z drugiej strony za wzrosty przychodów odpowiada częściowo inflacja. Niemniej jednak pozytywnie oceniamy dynamikę sprzedaży Spółki i spodziewamy się odwrócenia spadkowego trendu notowań jaki ma miejsce od początku roku (akcje zostały przecenione o 21 proc.). (Ł. Bryl)

    21.01

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).