Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 20.11.2023
  • Grupa Enea szacuje zysk EBITDA w III kw. na 1,12 mld zł; o 8,8 proc. więcej od konsenusu. Grupa Enea szacuje, że miała w III kw. 1,12 mld zł zysku EBITDA oraz 703 mln zł zysk netto j.d. - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 1 mld zł zysku EBITDA oraz zysk netto j.d. na poziomie 409,6 mln zł. Wyniki były wyższe od konsenusu odpowiednio o 8,8 proc. oraz 71,6 proc. Szacunkowe przychody ze sprzedaży oraz inne dochody w III kw. wyniosły 11 881 mln zł, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 899 mln zł, zysk netto okresu sprawozdawczego 716 mln zł. Poinformowano, że nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 897 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 0,48. Szacunkowy wynik EBITDA w obszarze wydobycie to 151 mln zł, w obszarze wytwarzanie to 673 mln zł, a w obszarze dystrybucji 450 mln zł. Grupa szacuje, że produkcja węgla netto wyniosła 1,3 mln ton. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 5,4 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym to 4,8 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym to 5,4 TWh. Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę w związku z wprowadzeniem mechanizmu obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 rok w wysokości ok. 264 mln zł. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Na poziomie przychodów Enea wypracowała 11,9 mld zł przychodów, co okazała się większą wartością niż rok temu (wzrost o 48 proc. r/r) oraz więcej niż  w poprzednim kwartale (wzrost o 12 proc. r/r). Z kolei, szacunek dot. wyniku EBITDA (1,124 mld zł) okazał się znacznie lepszy niż rok temu i kwartał temu (ponad 2-krotny wzrost r/ i k/k). Największą wartość EBITDA Spółka wygenerowała w segmencie Wytwarzanie (673 mln zł) oraz Dystrybucji (450 mln zł). Wstępne wyniki Enei za III kwartał zaskoczyły pozytywnie rynek jednak przede wszystkim na poziomie zysku netto jednostki dominującej, który był wyższy niż zakładał konsensus o 71,6 proc. i wyniósł 703 mln zł. Szacunek zakłada wprowadzenie mechanizmu obniżenia należności gospodarstw domowych, który zmniejszył wyniki netto o 264 mln zł. Wynik netto, choć lepszy niż oczekiwania, okazał się niższy niż rok temu, kiedy wyniósł 836 mln zł. Notowania Enei, po silnym wzroście w lipcu, spowodowanym zapowiedzią stworzenia NABE (wzrost z 6,5 zł na okresowo ponad 9 zł za akcję), powróciły do poziomów sprzed decyzji wraz z wątpliwościami rynku w zakresie kontynuacji procesu wydzielenia aktywów węglowych. W naszej ocenie, obecnie największym impulsem do wzrostów notowań Enei (oraz innych spółek energetycznych) byłby powrót tematu NABE na agendę nowego rządu. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 17.11.2023

    20.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).