Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 19.09.2023
  • Asseco Poland nabędzie 14.808.872 akcje własne po cenie 80 zł/szt. Asseco Poland w ramach skupu akcji własnych nabędzie 14.808.872 akcje, stanowiące ok. 17,84 proc. kapitału zakładowego, po cenie 80 zł za szt. - podała spółka w komunikacie. Ostateczna kwota na nabycie akcji wynosi ok. 1,184 mld zł. 6 września zarząd Asseco Poland zaprosił do sprzedaży do 15.785.607 akcji, stanowiących około 19,02 proc. kapitału zakładowego. Cena zakupu akcji miała wynosić nie mniej niż 75,05 zł i nie więcej niż 82,95 zł. Mając na uwadze, że spółka otrzymała od akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji wskazujące cenę sprzedaży nie wyższą niż cena ostateczna, obejmujące łącznie 26.505.252 akcje spółki, stopa redukcji ofert złożonych przez akcjonariuszy po cenie nie wyższej niż cena ostateczna wyniosła ok. 44,13 proc." - napisano w poniedziałkowym komunikacie. Rozliczenie nabycia akcji od akcjonariuszy, których oferty zaakceptowano nastąpi 21 września 2023 r. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpoczęło się 11 września, a zakończyło 14 września 2023 r. W czerwcu walne zgromadzenie Asseco Poland upoważniło zarząd do przeprowadzenia buybacku. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Asseco Poland przeprowadziło udany skup akcji własnych, w ramach którego Spółka nabędzie znaczny pakiet akcji (17,8 proc. kapitału zakładowego). Zaproponowana cena była na tyle atrakcyjna (80 zł), że program spotkał się z dużym odzewem ze strony inwestorów (stopa redukcja wyniosła 44,13 proc.). Udany skup akcji wynikał z ceny, która, mimo, że była poniżej tegorocznych szczytów, które w maju wyniosły 91,9 zł za akcję, była jednak powyżej średnich wartości notowanych we wrześniu (na zamknięciu sesji w poniedziałek akcje kosztowały 74,3 zł). W tym sensie Spółka wybrała korzystny dla siebie timing skupu, który miał miejsce po sierpniowej korekcie na rynkach akcji. Spółka nie informuje, co zamierza zrobić ze skupionymi akcjami. Fundamenty Asseco Poland oceniamy jako solidne. Przychody w II kwartale utrzymywały się na stabilnym poziomie (4,18 mld zł), co rok temu i kwartał temu, zysk netto wyniósł 122,4 mln zł (rok wcześniej 140,3 mln zł). (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 18.09.2023

    19.09.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).