Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 19.09.2022
  • MBank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkowo 50,5 mln zł. mBank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkową składkę w wysokości 50,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów mBanku w trzecim kwartale. Decyzję o ustalenie wysokości dodatkowej składki podjęła Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na podstawie informacji otrzymanych od Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego obejmującej dane dotyczące wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 30 września 2022 roku. (PAP Biznes)MBank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkowo 50,5 mln zł. mBank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkową składkę w wysokości 50,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów mBanku w trzecim kwartale. Decyzję o ustalenie wysokości dodatkowej składki podjęła Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na podstawie informacji otrzymanych od Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego obejmującej dane dotyczące wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 30 września 2022 roku. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Informację o składce na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oceniamy negatywnie. Stanowi ona kolejne obciążenie regulacyjne sektora bankowego (w lipcu mBank szacował koszty wakacji kredytowych na 1,4 mld zł, które podobnie jak składka rzecz Funduszu, obciążą wynik netto w III kwartale). Dodatkowa składka w wysokości 50,5 mln zł stanowi około 22,1 proc. zysku netto za II kwartał. Fundamenty mBanku po II kwartale pozostają dość mocne choć rentowność netto uległa zmniejszeniu z 29,8 proc. do 9,8 proc. W III kwartale spodziewamy się jednak ujemnego wyniku finansowego netto, z uwagi na obciążenia regulacyjne. Mimo, że banki w Polsce są obecnie mocno przecenione (od początku roku notowania mBanku spadły o 42 proc.), w naszej ocenie brakuje obecnie pozytywnych impulsów do wzrostu cen akcji. Ewentualne dalsze podwyżki stóp procentowych powodować będą zmniejszenia aktywności kredytowej oraz pogorszenie jakości portfela kredytowego banku. Nie bez znaczenia jest także ryzyko frankowe, które przy wysokim kursie franka względem złotego skutkować będzie dalszymi odpisami negatywnie wpływającymi na zysk netto. Dodatkowo nadciągająca recesja uderzy w aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw, co spowoduje zmniejszenie przychodów z tytułu nowych kredytów korporacyjnych. (Ł. Bryl)

    19.09

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).