Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 17.11.2023
  • Zysk netto Develii w III kw. wyniósł 45,3 mln zł, spółka miała rekordową sprzedaż mieszkań. Develia miała w trzecim kwartale 2023 roku 45,3 mln zł zysku netto wobec oczekiwanych przez rynek 43 mln zł zysku. Przychody grupy wyniosły 367 mln zł, a rynek liczył na 351,7 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. W tym czasie spółka zanotowała rekordową w historii sprzedaż na poziomie 875 mieszkań.  "Miniony kwartał był bardzo dobry dla Develii. Zanotowaliśmy rekordową w historii sprzedaż - 875 mieszkań. Jednocześnie rosła liczba przekazań, co jest odzwierciedlone w istotnych wzrostach wyników finansowych. W tym roku IV kwartał jest dla nas szczególnie intensywny. Utrzymujemy wysoki poziom sprzedaży lokali, a jednocześnie planujemy przekazać klientom 1200-1300 mieszkań. Inwestujemy w stabilny wzrost spółki w przyszłości, czego wyrazem są kolejne zakupy gruntów i stworzenie dodatkowego potencjału rozwoju poprzez partnerstwa, co będzie wpływać na dalszy wzrost grupy" - powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło. Przychody grupy za I-III kwartał 2023 r. wyniosły 786,2 mln zł wobec 320,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 145 proc.). Zysk netto grupy wyniósł 124,7 mln zł wobec 49,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.  (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Develii za III kwartał 2023 są zdecydowanie lepsze niż rok temu i kwartał temu. Spółka zaskoczyła także rynek pozytywnie na poziomie przychodów i zysku netto, a negatywnie na poziomie zysku operacyjnego. Przychody wzrosły o 83 proc. r/r i 127 proc. k/k do 367 mln zł (4,4 proc. powyżej konsensusu), zysk operacyjny zwiększył się o 10 proc. r/r i 324 proc. k/k do 55,8 mln zł (3,1 proc. poniżej konsensusu), zaś zysk netto jednostki dominującej wzrósł o 30 proc. r/r i 114 proc. k/k do 45,3 mln zł (5,3 proc. powyżej konsensusu). Tym samym, biorąc pod uwagę 9 miesięcy 2023 Spółka wygenerowała zdecydowanie lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To przełożyło się na kurs akcji. Od początku roku notowania Develii wzrosły o 97 proc. głównie w okresie styczeń-czerwiec. Od lipca kurs porusza się w wąskiej konsolidacji 4,4-5,2 zł. Na koniec sesji w czwartek akcje kosztowały 4,84. W naszej ocenie, dobre wyniki mogą stanowić impuls do wzrostów, ale nie spodziewamy się przebicia poziomu 5,2, który jest obecnie silnym oporem. Niemniej jednak z fundamentalnego punktu widzenia widzimy potencjał do jeszcze lepszych wyników w przyszłości z uwagi na wysoki (i rekordowy) obecny poziom sprzedaży mieszkań (w branży deweloperskiej sprzedane mieszkania księgowane są jako przychody w momencie ich przekazania). (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 16.11.2023

    17.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).