Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 16.11.2023
  • Skorygowana EBITDA grupy Allegro w III kw. '23 wyniosła 677 mln zł, powyżej konsensusu. Skorygowana EBITDA grupy Allegro w trzecim kwartale 2023 roku wzrosła o 26.proc. do 677 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 655,7 mln zł. Przychody grupy zwiększyły się w III kwartale 2023 roku o 4,8 proc. do 2,432 mld zł i były powyżej konsensusu na poziomie 2,427 mld zł. Zysk netto grupy wyniósł 241,7 mln zł wobec przewidywanych przez analityków 208,9 mln zł. Rok wcześniej grupa miała 2,2 mld zł straty netto, gdyż wynikach za III kwartał 2022 roku ujęto niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. w wysokości 2,29 mld zł. Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w trzecim kwartale o 10,5 proc. r/r do 13,3 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce. Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,9 proc. r/r do 1,95 mld zł w trzecim kwartale dzięki rosnącej prowizji od sprzedaży (take rate zwiększył się do 11,91 proc., czyi 0 0,85 pkt proc. rdr) i jej lepszej monetyzacji, jak i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 38 proc. r/r. Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła szósty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,5 mln w trzecim kwartale, a średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o 7,3 proc. r/r do 3.699 zł rocznie. Zwyżkujące przychody przy kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 32,4 proc. r/r do 778 mln zł w trzecim, wyraźnie przyspieszając tempo w ujęciu kwartalnym. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Allegro za III kwartał są dobre, na poziomie zysku netto pozytywnie zaskakują oraz pokazują także, że, mimo słabych odczytów sprzedaży detalicznej, sprzedaż internetowa poprzez platformę ma się dobrze. Przychody wyniosły 2,432 mld zł, co oznacza wzrost o 4,9 proc. r/r (zgodnie z konsensusem), EBITDA skorygowana wzrosła o 26 proc. r/r do 677 mln zł (3,2 proc. powyżej oczekiwań), zaś zysk netto jednostki dominującej wyniósł 241,7 mln zł (16 proc. powyżej konsensusu) podczas gdy rok wcześniej strata netto wyniosła 2,2 mld zł z uwagi na odpis z tytułu utraty wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. w wysokości 2,29 mld zł. Tym samym program kontroli kosztów („Fit to grow”) przynosi wymierne rezultaty. Co ważne, GMV, czyli wartość sprzedaży brutto wzrosła o 9 proc. r/r (skonsolidowana) oraz o 10,5 proc. r/r (w Polsce), podczas gdy ostatni odczyt sprzedaży detalicznej w cenach bieżących za wrzesień sugeruje wzrost o zaledwie 3,6 proc. r/r. Pozytywnie należy postrzegać także wzrost liczby kupujących na Allegro oraz średnią wartość GMV na kupującego. Notowania Allegro weszły w połowie października w trend wzrostowy, zyskując od tego czasu prawie 17 proc., wykazując jednocześnie wysoką aktywność w ostatnich dniach. Obecnie kurs mierzy się z oporem na poziomie 32 zł. W naszej ocenie, dobre wyniki mogą stanowić argument do przebicia tego poziomu. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 15.11.2023

    16.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).