Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 15.09.2023
  • Zapowiadana przez CD Projekt aktualizacja do „Cyberpunk 2077” dostępna od 21 lX. Zapowiadany przez CD Projekt „Update 2.0” wprowadzający większość zmian z „Widma Wolności” do podstawowej wersji „Cyberpunk 2077” będzie dostępny od 21 IX, na 5 dni przed premierą dodatku - poinformowała spółka podczas wydarzenia społecznościowego „Night City Wire”. Aktualizacja wprowadza szereg poprawek w mechanice i systemach gry i zwiększa jej wydajność. „Update 2.0”, podobnie jak sam „Cyberpunk 2077: Widmo wolności” będzie dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Gra będzie miała premierę 26 września. W tytule zagrają Keanu Reeves oraz Idris Elba, który w trakcie wydarzenia omówił zaprezentowany wcześniej retrospektywny trailer, skupiający się na granej przez niego postaci. Dodatek określany jest jako thriller szpiegowski. (PAP Biznes)

    Komentarz  DM Banku BPS. Opublikowane w ostatnim okresie wyniki CD Projektu za II kwartał były słabsze niż rok temu i kwartał temu, ale powyżej konsensusu rynkowego. Niższe przychody wynikają ze słabszego dolara względem złotego oraz faktu braku premier nowych gier w II kwartale. Przedsprzedaż dodatku do Cyberpunka („Widmo wolności”) ruszyła na początku lipca, więc jej wpływ widoczny będzie w wynikach za III kwartał. Spółka deklaruje zarówno zadowalający poziom przedsprzedaży, jak i pozytywny odbiór podczas zamkniętych pokazów, można zakładać, że III kwartał w wykonaniu CD Projektu będzie mocny. W perspektywie długoterminowej, przyszłe przychody CD Projektu będą generowane przez trzy główne tytuły, tj. Polaris (gra oparta na wiedźmińskim uniwersum), Orion (druga część Cyberpunk’a) i Hadar (szczegóły nie są znane). Data premier powyższych tytułów nie została jeszcze ustalona. Na poziomie wyniku netto CD Projekt pozostaje rentowny, choć wspomniany brak nowych premier i wysokie koszty rozwoju nowych tytułów, skutkowały znacznym spadkiem zysku netto zarówno w ujęciu r/r jak i k/k. Od początku roku akcje CD Projektu wzrosły o 21 proc., obecnie ma miejsce konsolidacja w przedziale 145-165 zł. W naszej ocenie, istnieje potencjał do wzrostów, choć kluczowym paliwem do krótkoterminowych ruchów będą wyniki za III kwartał, których publikacja nastąpi 28 listopada. (A. Wizner)

    Podsumowanie sesji z dnia 14.09.2023

    14.09.2023

     

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).