Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 14.09.2023
 • Enea miała w II kw. '23 r. 1,27 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami. Grupa Enea miała w II kwartale 2023 roku 1,27 mld zł EBITDA wobec 743,3 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami firmy. Zysk operacyjny wyniósł 112,1 mln zł, a strata netto jednostki dominującej 346,5 mln zł. Przychody wyniosły 11,49 mld zł. Rok wcześniej, w drugim kwartale 2022 r., grupa miała 7,46 mld zł przychodów, 743,3 mln zł EBITDA, 348,4 mln zł zysku operacyjnego i 244,1 mln zł zysku netto j.d. Pod koniec sierpnia Enea szacowała, że miała w drugim kwartale 2023 roku 1,27 mld zł EBITDA, 11,49 mld zł przychodów i 260 mln zł zysku netto j.d. W czwartek wieczorem, przed publikacją raportu półrocznego, Enea poinformowała w komunikacie, że dokona odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie, związanego z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Bogdanki, który obniży zysk netto grupy za I półrocze 2023 roku o ok. 607 mln zł, a zysk przed opodatkowaniem o ok. 749 mln zł. Zdarzenie nie miało wpływu wynik EBITDA. (PAP Biznes)

  Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Enei za II kwartał 2023 w odniesieniu do przychodów i wyniku EBITDA są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki i są lepsze niż rok temu. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto wyniki są znacznie gorsze, na co wpływ miało zdarzenie jednorazowe (odpis z tyt. utraty wartości akcji górniczej Spółki, Bogdanki, której właścicielem jest Enea). Przychody wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o 54 proc. r/r, zysk EBITDA wzrósł o 70,9 proc. r/r do 1,27 mld zł, zysk operacyjny spadł ponad 3-krotnie do 112,1 mln zł, zaś wynik netto był ujemny i Enea zakończyła II kwartał stratą jednostki dominującej w wysokości 346,5 mln zł (rok wcześniej zysk netto wyniósł 244,1 mln zł). Odpis jaki został dokonany obciąża przede wszystkim wynik netto, ale ma on charakter wyłącznie księgowy, stąd nie skutkuje odpływem gotówki z przedsiębiorstwa. W naszej ocenie, dobra część wyników Spółki (przychody, zysk EBITDA) została już zdyskontowana przez rynek. To co obecnie nie jest jeszcze zawarte w kursie, to zdarzenia negatywne (dokonany odpis oraz strata netto), a te mogą przyczynić się do spadków notowań Enei podczas najbliższych sesji. (Ł. Bryl)

  Komentarz w Biznes24 TV

  14.09

  Podsumowanie sesji 13.09.2023

  14.09.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).