Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 06.12.2023
  • Cena akcji w IPO Murapolu ustalona na 33 zł, pula akcji zwiększona do 12,24 mln. Cena akcji Murapolu w ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł za jedną akcję. Po zwiększeniu oferty ze względu na silny popyt ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 12.240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformował Murapol w komunikacie. Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja Murapolu wyniesie około 1,35 mld zł. Wcześniej cena maksymalna akcji Murapolu na potrzeby book-buildingu została ustalona na 35 zł. Oferta obejmuje wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Murapol zadebiutuje na rynku głównym GPW - będzie to pierwsze pierwotne IPO w tym roku. Hossa na akacja spółek mieszkaniowych powinna pozytywne wpływać na zainteresowanie inwestorów ofertą. Murapol to jeden z największych deweloperów w Polsce. Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata pod względem liczby sprzedanych i przekazanych mieszkań zajął drugie miejsce za Dom Development. Spółka działa w 19 miastach Polski, w tym w największych ośrodkach miejskich. Obecny bank ziemi pozwala na wybudowanie prawie 20 tys. lokali. W ostatnich dziewięciu miesiącach Spółka wypracowała przychody na poziomie 967 mln zł (wzrost o 19 proc. r/r), skorygowany zysk operacyjny w wysokości 256,8 mln zł (wzrost o 8,5 proc. r/r) oraz zysk netto równy 190 mln zł (wzrost o 1 proc. r/r). Pozytywnie oceniamy rentowność Murapolu. Po dziewięciu miesiącach marża operacyjna wyniosła 23,7 proc., zaś marża netto 19,6 proc. Na poziomie bilansu uwagę zwraca jednak wysokie zadłużenie (stąd zapewne decyzja o emisji akcji, a nie obligacji w celu pozyskania kapitału). Stopa zadłużenia na koniec września 2023 wyniosła 0,699, będąc nieznacznie poniżej maksymalnego dopuszczalnego przedziału referencyjnego. Wskaźnik płynności bieżącej znajduje się na bezpiecznym poziomie (2,2), ale wskaźnik płynności szybkiej jest poniżej przedziału referencyjnego (0,5). Mimo to, uważamy ofertę Murapolu za atrakcyjną, a otoczenie zewnętrzne, mimo, że niepozbawione czynników ryzyka, obecnie sprzyja deweloperom (program bezpieczny kredyt, niskie bezrobocie, wzrost zdolności kredytowej konsumentów oraz perspektywa spadku stóp procentowych). (Ł. Bryl) 

    Podsumowanie sesji 05.12.2023

    05.12.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).