Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 05.06.2023
  • PFR chce, by Bank Pekao wypłacił za 2022 rok 5,42 zł dywidendy na akcję. Polski Fundusz Rozwoju zgłosił wniosek na walne zgromadzenie Banku Pekao, by z zysku netto za 2022 rok bank wypłacił 5,42 zł dywidendy na akcję, co daje łączną kwotę dywidendy na poziomie 1,423 mld zł - poinformowało Pekao w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 3,65 zł na akcję. PFR, który ma 12,80 proc. akcji Banku Pekao, proponuje też, żeby dniem dywidendy był 4 lipca, a jej wypłata nastąpiła 18 lipca. Wcześniej zarząd Pekao proponował, by dywidenda za 2022 rok wyniosła 3,65 zł na akcję. W 2022 roku walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku netto za 2021 rok łącznie 1,128 mld zł, czyli 4,3 zł na akcję. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Patrząc wyłącznie na historyczne wyniki Pekao za 2022 r., wypłata dywidendy wyższej niż pierwotnie planowano jest jak najbardziej uzasadniona. Przy łącznych przychodach (z tytułu odsetek oraz prowizji) na poziomie 14,6 mld zł (rok wcześniej 9,1 mld zł) oraz zysku netto w wysokości 1,7 mld zł (rok wcześniej 2,2 mld zł) Zarząd początkowo proponował wypłatę 3,65 zł za akcję. Obecnie jeden z udziałowców (państwowy PFR – Polski Fundusz Rozwoju) chce wyższe dywidendy w wysokości 5,42 zł, co, przy cenie zamknięcia z piątku, oznaczałoby umiarkowaną stopę dywidendy w wysokości 5,2 proc. W naszej ocenie, wyniki Banku uzasadniają podniesienie dywidendy, natomiast z drugiej strony sektor bankowy w Polsce znajduje się obecnie pod presją dwóch istotnych czynników ryzyka, jakimi są: wyrok TUSE ws. kredytów frankowych oraz potencjalne przedłużenie wakacji kredytowych. Notowania Banku po silnej korekcie w marcu spowodowanej niepewnością w amerykańskim sektorze bankowym (upadłość m. in. Silicon Valley Bank) znajdują obecnie w trendzie wzrostowym wyznaczając tegoroczne maksimum. Spodziewamy się, że trend ten możliwy jest do utrzymania nawet w przypadku niekorzystnego wyroku TSUE (Bank ma zawiązane rezerwy na spory sądowe dot. franków a pod względem zaangażowania w kredyty frankowe Pekao nie należał do czołówki w Polsce). Większym czynnikiem ryzyka są według nas wakacje kredytowe, których wprowadzenie skutkować będzie stratą netto w jednym z kwartałów. (Ł. Bryl)

    Podsmuowanie sesji 02.06.2023

    05.06.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).