Opracowanie z dnia 27 wrzesień 2022

27.09

.. Zahaczyło o Grunwald ... Dla inwestorów giełdowych liczba 1410 nie będzie dziś kojarzyła się tylko ze wspaniałym zwycięstwemw potyczce nad wojskami krzyżackimi. Od dziś takie jest roczne minimum. Kurs pokonał jedyne (zresztą słabe)wsparcie jakimi były lokalne wrześniowe minima. To oczywiste, że brak jakichkolwiek poziomów wsparćstawia byki w trudnej sytuacji. Oczywistym jest również fakt, że sformułowanie „trudna sytuacja byków” tonie jest wymysł czy slogan jednodniowy. To proces który trwa co najmniej od 5-ciu miesięcy. Podczas sesji 13IX doszło do uformowania spadkowego „Objęcia Bessy”. Ruch ponad 1573 pkt. zneutralizuje ją. Jest to jednocześnienajbliższy opór. Na obecnych poziomach nie występują istotne wsparcia. Pojawiające się kolejne tegoroczneminima (poza szukającymi przysłowiowego „dołka”) nakazują bezsprzecznie każdego trendowegoinwestora by powstrzymywał się, póki co od próby kupna, choć tzw. twardy dołek wydaje się być bliżej niżkiedykolwiek. Następny opór stanowi maksimum z 17 sierpnia - 1737 pkt. W średnioterminowej perspektywienadal trudno mówić o jakiejkolwiek sile byków, a jedynie o ciągłej i permanentnej obronie. Kolejny opórto nadal strefa „Czarnych Kruków” z 8-10 VI - 1720-1830 pkt. oraz 1863 pkt. - majowe maksima. Powagi dodajestrefa marcowo-kwietniowych maksimów. Tworzą one, jednak dość daleko stąd, kolejną strefę oporu2181-2187 pkt., Nieco bliżej znaczenia jako opór nabiera kwietniowa strefa konsolidacji 2080-2124 pkt. Wykrestygodniowy przyniósł jeszcze jeden w tegorocznej kolekcji czarny korpus. Tym razem z dość dużym długimgórnym cieniem odwzorowującym aktualny nawis podażowy. Kluczowy korpus wydaje się jednak tenczarny kończący pierwszą dekadę czerwca. Jego zneutralizowanie - wyjście ponad strefę 1827-1851 pkt. będzieoznaczać pełną i chyba po raz pierwszy od dawna gotowość byków do wzrostów. Średnie wykładnicze z15/45 sesji tworzą szeroką strefę oporu 1506-1578 pkt. Wskaźnik adx(14) - 30 pkt. płasko bokiem czeka nanowe utrendowienie. Poprzednie to identyfikujące trend spadkowy w połowie sierpnia. Dojdzie do jego neutralizacji podczas ruchu ponad 1700 pkt. Ten numer, co raczej zrozumiałe nie zawiera typów.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).