Publikacja prospektu GI GROUP POLAND S.A.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. spółka Gi Group Poland S.A. opublikowała Prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii X oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii X, jednostkowych praw poboru akcji serii X oraz praw do akcji serii X Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej.

informacje o emisji