Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 04.08.2022
  • Arctic Paper miał w II kwartale 254 mln zł zysku netto, mocno powyżej oczekiwań. Arctic Paper w II kwartale '22 zanotował skonsolidowany zysk netto w wysokości 254 mln zł, EBITDA wyniosła 330 mln zł, a przychody prawie 1,3 mld zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Wyniki są zdecydowanie wyższe od oczekiwań analityków, którzy szacowali zysk netto w przedziale 135,8-143 mln zł, a wynik EBITDA na 241-263 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Arctic Paper zanotował 400 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 536 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz 2,4 mld zł przychodów. Szacunkowe wyniki, jakie grupa Arctic Paper osiągnęła w drugim kwartale 2022 roku są istotnie wyższe od wyników uzyskanych rok wcześniej. "Wzrost szacunkowych skonsolidowanych przychodów oraz zysku wynika z wysokiego popytu na papier oraz zbilansowanej polityki energetyczno-surowcowej grupy" - napisano w komunikacie. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wstępne szacunki wyników za II kwartał są zdecydowanie lepsze niż rok wcześniej i wyższe niż konsensus rynkowy. Przychody wyniosły 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 17,1 proc. k/k i 65,4 proc. r/r. Tak duża zmiana w stosunku do zeszłego roku wynika z silnego popytu na papier oraz jego wysokich cen. Również na poziomie zysków Arctic Paper zaskoczył pozytywnie inwestorów. Zysk EBITDA oszacowano na 330 mln zł (konsensus zakładał 241-263 mln zł) - wynik ten jest wyższy o 60,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i prawie 4-krotnie większy niż w II kwartale 2021 r. Z kolei, zysk netto oszacowano na 254 mln zł (oczekiwania w przedziale 135,8-143 mln zł) – to oznacza wzrost o 110,4 proc. k/k i prawie 14-krotnie więcej niż w II kwartale 2021 r. Bardzo dobre wyniki Arctic Paper generuje od początku roku – Spółka szacuje, że w I półroczu 2022 r. skonsolidowana EBITDA wyniesie 536 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 400 mln zł. To oznaczałoby najlepsze wyniki w historii Spółki. W konsekwencji notowania Arctic Paper od początku roku znajdują się w trendzie wzrostowym i od końca grudnia 2021 r. zyskały 122,7 proc. Kurs 1 akcji wynosi obecnie 18,5 zł, wyznaczając 12-letnie maksima. Do historycznego maksimum z marca 2010 r. (21,2 zł) brakuje 14,6 proc. W naszej ocenie, przy założeniu łagodnego charakteru nadchodzącej recesji, w dłuższym terminie możliwe jest przebicie tego poziomu. (Ł. Bryl)

    4.08

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).